CIEKAWOSTKI – !!!!!!!

By Zerubariel

April 28, 2014 - 11:06 pm

 www.JEHOWA.org

 CIEKAWOSTKI – !!!!

www.JEHOWA.org

.

4803876254670960

11.11.1999 B 46 070

40 dni…05.15.201606.24.2016

06.24.2016

 .

103030806

.

APOKALIPSA 20:12

12.I widziałem umarłych,

wielkich i małych,stoją-

cych przed Tronem

(ZERUB-ARIELA);i księgi

zostały otwarte; również

inna(ZERUB-ARIELA)

księgaksięga żywota-

-ZERUBARIELA została

otwarta; i osądzeni

zostali umarli na podsta-

wie tego, co zgodnie z ich

uczynkami było napisane

księgach.

.

————————————————-

 11/01…….03.25.2016  FR

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

AMOSA  3:7,8

 .Bo Wszechwładny PAN,JEHOWA,nie

uczyni nic, jeśli swej poufnej  sprawy nie

wyjawił swoim sługom (ZERUBARIELOWI)

PROROKOM.

.

 .Lew zaryczał! Któż się nie będzie bał?

WszechwładnyPAN,JEHOWA,Przemówił!

Któż nie będzie prorokował?’

.

.

.

————————————————-

 A-11/02…….

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

SZANOWNY Bogdanie ,*****ZERUBARIEL****

CZEKA NA—DZIEŃ—I—GODZINĘ—-,KTÓRĄ

WYZNACZYŁ  mu  SAM *******JEHOWA*******

BÓG-!!!!!!!!

.

……….. Apokalipsa 9:15 
15. “I zostali rozwiązani czterej aniołowie,

którzy są przygotowani  na —- godzinę i

dzień, i miesiąc, i  rok,  —- aby……..

.

.

WEDŁUG TEGO, CO PRZEKAZŁ MI MÓJ

NIEBIAŃSKI OJCIEC********JEHOWA********

BÓG, JAK I  TEZ  POZWOLIŁ mi ZROZUMIEĆ,

TEN CZAS MA ZACZĄĆ SIĘ POTĘGOWAĆ OD

11.11.2015 ( jesieni 2015 roku,  BO WSZYSTKIE

WAŻNIEJSZE  WYDARZENIA Z RĘKI  

******** JEHOWY ******** BOGA ZAWSZE DZIAŁY

SIĘ  JESIENIĄ ), A  KULMINACJĘ SWĄ OSIĄGNIE  

W  06.24.2016  roku -!!!!!!! ………..

.

.

JA******* ZERUB-ARIEL *******NIE REPRE-

ZENTUJĘ ŻADNEJ religii, ANI ŻADNEGO

wyznania  NA CAŁYM  ŚWIECIE-!!!!

. 

REPREZENTUJĘ TYLKO I WYŁĄCZNIE

MEGO, NIEBIAŃSKIEGO OJCA  

******** JEHOWĘ BOGA ********-!!!!

APOKALIPSA 11:11

.

————————————————-

 B-11/03…….04.01.2016  FR

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

Aggeusza 1:14,15

14.  I JEHOWA pobudził ducha  namiestnika Judy,

ZERUB-ARIELA ,….i ducha wszystkich pozosta-

łych z ludu; i Wszedłszy, Zaczęli Wykonywać Pracę

w Domu  JEHOWY Zastępów, Swojego BOGA.

.

15. Było to DniaDWUDZIESTEGO  CZWARTEGO,

Miesiąca-SZÓSTEGO , …..

06.24.2016

ZERUBARIEL

www.JEHOWA.org

.

.

.

————————————————-

 22/04…….07.18.2015  SA

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

IZAJASZA 33:17

17.Oczy twoje ujrzą Króla(ZERUB-ARIELA) w

jego piękności; zobaczą daleką ziemię

(GDZIE MIESZKA  ZERUB-ARIEL).

.

.

.

————————————————-

 A-22/05…….10.31.2015  SA

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

5 MOJZESZOWA 28:10 

10.  I wszystkie ludy ziemi zobaczą, że Imię

JEHOWY BOGA jest wzywane nad Tobą,

(ZERUB-ARIELU) i będą się Ciebie Lękać.

.

.

.

————————————————-

 B-22/06…….02.25.2016  TH

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

IZAJASZA 8:10

8. Obmyślcie plan, a będzie Udaremniony!

Powiedzcie jakieś słowo, a Się Nie 0stoi,

gdyż JEHOWA Bóg Jest z Nami i Z

ZERUB-ARIELEM !

.

.

.

————————————————-

 C-22/07…….02.25.2016  TH

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 21:30

30. Nie ma żadnej mądrości ani żadnego

rozeznania, ani żadnej rady przeciwko

JEHOWIE  BOGU  i  ZERUB-ARIELOWI.

.

.

.

————————————————-

 D-22/08…….02.27.2016  SA

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

IZAJASZA 54:17

17. “Żadna broń wykonana przeciwko

TOBIE-ZERUBARIELU nie okaże się skuteczna

i Potępisz każdy język, który się podniesie

przeciwko TOBIE-ZERUBARIELU w sądzie.

Oto dziedziczna własność Sług JEHOWY BOGA,

a ICH Prawość jest Ode MNIE” (JEHOWY BOGA)

– brzmi wypowiedź  SAMEGO JEHOWY BOGA.”

.

.

.

————————————————-

 D/A-222/09…….04.15.2016  FR

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

LUKASZA 12:37

37.  Szczęśliwi ci niewolnicy, których

PAN-ZERUBARIEL, przybywszy, zastanie

czuwających! Zaprawdę wam mówię:

PRZEPASZE Się i każe im się ułożyć przy

stole,i przystąpiwszy,,,będzie im usługiwał“.

.

.

.

————————————————-

 D/B-222/10…….04.16.2016  SA

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

JEREMIASZA 1:17-19

17.TY zaś (ZERUB-ARIELU) PRZEPASZ

SWE BIODRA i wstań, i powiedz im to

wszystko, co ci nakazałem. Nie popadaj

(ZERUB-ARIELU) w przerażenie z ich

powodu, żebym Cię nie przyprawił o

przerażenie przed nimi.

.

18.  Lecz oto JA (JEHOWA Twój Bóg)

uczyniłem Cię ZERUB-ARIELU dzisiaj

warownym miastem i żelazną kolumną,

i miedzianymi murami przeciw Całej Tej

Ziemi, przeciw królom Judy, przeciw jej

książętom, przeciw jej kapłanom i przeciw

ludowi tej ziemi.

.

19. I będą Z Tobą (ZERUBARIELU) walczyć,

ale Cię ZERUBARIELU nie przemogą, Bo‚

JA (JEHOWA Twój Bóg) jestem Z Tobą

ZERUBARIELUBrzmi Wypowiedź

JEHOWY BOGA — By Cię Wyzwolić’”.

.

.

.

————————————————-

 E-22/11…….02.03.2016  WE

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

IZAJASZA 52:6

6. Dlatego mój lud pozna Moje Imię

(JEHOWA-ZERUBARIEL), właśnie

dlatego W Owym Dniu, gdyż to JA JESTEM

(JEHOWA-ZERUBARIEL) Tym, który

mówi. OTO JA (JEHOWA-ZERUBARIEL)”.

.

.

.

————————————————-

 F-22/12…….02.16.2016  TU

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

IZAJASZA 29:18-20

18. I W Owym Dniu: (DNIU JEHOWY

BOGA i ZERUBARIELA), głusi usłyszą

słowa księgi, a z mroku i z ciemności

nawet oczy ślepych będą widzieć.

.

19.potulni pomnożą swą radość z

JEHOWY BOGAnawet biedni spośród

ludzi będą się radować Świętym JEHOWĄ

BOGIEM Izraela,

.

20. ponieważ przyjdzie kres na tyrana i

skończy się samochwalca, zostaną też

wytraceni wszyscy, którzy czyhają,

żeby wyrządzać szkodę, ….

.

.

.

————————————————-

 G-22/13…….02.27.2016  SA

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

IZAJASZA 41:12

12. Będziesz (ZERUB-ARIELU) ich szukał,

lecz ich nie znajdziesz — tych, którzy Z Tobą

(ZERUB-ARIELU) ,,walczą”.  Staną się jakby

czymś nie istniejącymjakby niczymci,

którzy prowadzą Z Tobą (ZERUB-ARIELU)

,,wojnę”.

.

.

.

————————————————-

 H-22/14…….02.16.2016  TU

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

IZAJASZA 9:5-7

5.  Bo każdy but tego, kto stąpa aż dudni,

i płaszcz zbroczony krwią będzie wydany

na spalenie, na pastwę ognia.

.

6.  Bo Narodziło się nam Dziecko,

SYN-ZERUBARIEL został nam dany;

a na Jego Barkach Spocznie Władza

Książęca. I Będą GO Zwać Imieniem

Cudowny Doradca, Potężny Bóg,

Wiekuisty Ojciec, Książę Pokoju.

.

7.  Obfitości TEJ Władzy Książęcej

(ZERUB-ARIELA) i pokojowi nie

będzie końca, na Tronie Dawida

nad Jego Królestwem, aby JE

Ugruntować oraz wesprzeć

Sprawiedliwością i Prawością

odtąd aż Po Czas Niezmierzony.

Dokona Tego Gorliwość

JEHOWY BOGA Zastępów.

.

.

.

————————————————-

 I-22/15…….03.06.2016  SU

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

IZAJASZA 42:1-5

1. Oto Mój Sługa (ZERUB-ARIEL),Którego

Mocno Trzymam! Mój Wybrany, Którego

Moja Dusza obdarzyła uznaniem!

Włożyłem w Niego-ZERUBARIELA,Mego

Ducha. ON-ZERUBARIEL przyniesie

narodom sprawiedliwość.

.

2.  (ZERUB-ARIEL) Nie będzie wołał

ani podnosił głosu i nie da słyszeć

swego głosu na ulicy.

.

3.  ,,Zmiażdżonej trzciny” nie złamie, a

,,gasnącego lnianego knota” nie zgasi.

(ZERUB-ARIEL) W wierności wobec

prawdy przyniesie sprawiedliwość.

.

4. (A SAM ZERUB-ARIEL) Nie przygaśnie

ani nie będzie zmiażdżony, dopóki nie

ustanowi sprawiedliwości na ziemi;

a wyspy będą wyczekiwać JEGO

(JEHOWY-ZERUBARIELA) PRAWA.

(Brzmi Wypowiedź SAMEGO JEHOWY BOGA)

.

5.  Oto, co Rzekł PRAWDZIWY Bóg, JEHOWA,

Stwórca Niebios,WSPANIAłY,Który je Rozpina…

.

.

.

————————————————-

 J-22/16…….02.09.2016  TU

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

ZACHARIASZA 14:9

9.  A JEHOWA-ZERUBARIEL zostanie

królem nad całą ziemią. W Owym Dniu

JEHOWA-ZERUBARIEL będzie Jeden

Jego Imię (JEHOWA-ZERUBARIEL) Jedno.

.

.

.

————————————————-

 K-22/17…….02.05.2016  FR

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

PSALM 24:7-10

7. „Bramy, podnieście swe szczyty, i podnieście

się, prastare wejścia, aby wkroczył Chwalebny

Król!”

.

8. „Któż jest Tym Chwalebnym Królem?”

JEHOWA-ZERUBARIEL, silny i potężny,

 JEHOWA-ZERUBARIEL, potężny w boju”.

.

9. „Bramy, podnieście swe szczyty; tak,

podnieście je, prastare wejścia, aby

wkroczył Chwalebny Król!”

.

10. „Któż to jest — Ten Chwalebny Król?”

JEHOWA, Bóg-ZastępówON jest Tym

Chwalebnym Królem”.

.

.

.

————————————————-

 L-22/18…….02.06.2016  SA

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

JEREMIASZA 50:33,34

33. Oto, co rzekł JEHOWA Zastępów:

„Synowie Izraela i synowie Judy są razem

ciemiężeni, a wszyscy uprowadzający ich

do niewoli pochwycili ich. Nie pozwolili

im odejść.

.

34. Ich Wykupiciel jest Silny, JEGO

ImięJEHOWA-ZERUBARIEL Zastępów.

Bez wątpienia poprowadzi ich sprawę

sądową, żeby dać odpocząć tej ziemi i

przyprawić o drżenie mieszkańców

Babilonu”.

.

.

.

————————————————-

 L/A-222/19…….04.19.2016  TU

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

HEBRAJCZYKOW 1:1-4

1.  JEHOWA Bóg, który dawno

temu przy wielu okazjach i wieloma

sposobami przemawiał do naszych

praojców za pośrednictwem proroków,

.

2.  przy końcu tych dni przemówił do

nas za pośrednictwem Syna

Jezusa-ZERUBARIELA, którego

ustanowił dziedzicem wszystkiego

i przez Którego uczynił systemy rzeczy.

.

3.  ON ZERUB-ARIEL jest odbiciem Chwały

JEHOWY Boga i dokładnym wyobrażeniem

samej  JEGO IstotyON też podtrzymuje

wszystko Słowem JEGO MOCY, a dokonawszy

oczyszczenia za nasze grzechy, zasiadł po

prawicy  MAJESTATU w miejscach wyniosłych.

.

4.  O tyle zatem stał się lepszy od Aniołów,

o ile odziedziczył Imię (JEHOWA-ZERUBARIEL)

wspanialsze od ich imienia.

.

.

.

————————————————-

 L/B-222/20…….04.20.2016  WE

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

DZIEJE APOSTOLSKIE 1:11

11.  …i rzekli: “Mężowie galilejscy,

dlaczego stoicie wpatrzeni w niebo?

TEN Jezus-ZERUBARIEL, który został

od was wzięty do nieba, przyjdzie w

taki sam sposób, w jaki GO widzieliście

idącego do nieba”.

.

.

.

————————————————-

 M-22/21…….02.06.2016  SA

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

MALACHIASZA 4:2

2. A wam, bojącym się MEGO

(JEHOWY BOGAIMIENIA, Zaświeci

(ZERUBARIEL jako) Słońce Prawości z

Uzdrowieniem w swoich skrzydłach,

wy zaś wyruszycie, tupocząc jak tuczne

cielęta”.

.

.

.

————————————————-

 N-22/22…….02.06.2016  SA

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

LUKASZA 1:78,79

78. dzięki tkliwemu współczuciu naszego BOGA

(JEHOWY). Ze współczuciem tym zawita do nas

(ZERUB-ARIEL) świt z Wysokości,

.

79. by Zaświecić siedzącym w ciemności

i w cieniu śmierci, by pomyślnie skierować

nasze stopy na drogę Pokoju”.

.

.

.

————————————————-

 O-22/23…….03.06.2016  SU

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

IZAJASZA 28:16

16..dlatego tak rzekł Wszechwładny Pan,JEHOWA:Oto

kładę Kamień ( ZERUB-ARIELA ) jako Fundament na

SYJONIE,(ZERUB-ARIELAjako)Kamieńwypróbowany

( ZERUB-ARIELA jako)  Drogocenny Narożnik,

( ZERUB-ARIELA jako) niewzruszony Fundament.

 Nikt, kto wierzy (JEHOWIE BOGU), nie wpadnie

w popłoch.

.

.

.

————————————————-

 P-22/24…….03.12.2016  SA

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

1 KORYNTIAN 3:11

11. Bo nikt nie może założyć żadnego innego

Fundamentu oprócz TEGO-ZERUBARIELA,

który jest Już Założony, a Którym Jest

Jezus-ZERUBARIEL Chrystus.

.

.

.

————————————————-

 R-22/25…….02.05.2016  FR

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

IZAJASZA 49:1-3

1. … JEHOWA Bóg Powołał Mnie jeszcze w łonie.

Już od wnętrza mej matki wspomniał o Moim

Imieniu (ZERUB-ARIEL).

.

.  I upodobnił me usta do ostrego miecza. Ukrył

mnie w cieniu  Swej Ręki. Uczynił ze mnie

Wypolerowaną Strzałę. Schował mnie w Swoim

Kołczanie.

.

.  I Przemówił do mnie: „Tyś Moim sługą,

******* ZERUB-ARIELU ******* TYM, w Którym

ukażę  Swoje Piękno”.

.

.

.

————————————————-

 S-22/26…….03.05.2016  SA

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

HIOBA 33:4,14

4. Duch JEHOWY BOGA MNIE

ZERUB-ARIELA Uczynił i Tchnienie

Wszechmocnego JEHOWY BOGA

MNIE ZERUB-ARIELA Ożywiło.

.

14. JEHOWA Bóg bowiem Przemawia

raz i dwa razy — chociaż się na to

nie zważa —

.

.

.

————————————————-

 T-22/27…….02.05.2016  FR

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

ZACHARIASZA 9:14

14. I będzie nad nimi widać JEHOWE BOGA,

JEGO  StrzałaZERUBARIEL zaś pomknie jak

błyskawica. A Wszechwładny PAN, JEHOWA,

zadmie w róg i pójdzie z wichrami południa.

.

.

.

————————————————-

 U-22/28…….05.31.2015  SU

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

LUKASZA 19:11,12,14

11. ….oni mniemali, że królestwo Boże ma się

ukazać natychmiast.

.

12. Dlatego rzekł: „Pewien Człowiek (ZERUB-ARIEL)

szlachetnego rodu udał się do odległej krainy,(DO U.S.A.)

aby sobie zapewnić władzę królewską i powrócić.

.

14. Ale jego obywatele  GO  nienawidzili  i posłali

za nim grono ambasadorów, by powiedzieli:

‚Nie chcemy, żeby Ten Człowiek (ZERUB-ARIEL)

został królem nad nami’.

.

.

.

————————————————-

 W-22/29…….02.20.2016  SA

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

1 JANA 2:22,23

22.Kto jest kłamcą,jeśli nie ten,kto zaprzecza,

że Jezus-ZERUBARIEL Jest Chrystusem?

Antychrystem jest ten, kto się zapiera Ojca

(JEHOWY BOGAi Syna-ZERUBARIELA.

.

23.  Każdy, kto się zapiera Syna-

-ZERUBARIELA, nie ma również Ojca

(JEHOWY BOGA). Kto wyznaje Syna-

-ZERUBARIELA, ma także Ojca

(JEHOWĘ BOGA).

.

.

.

————————————————-

 Y-22/30…….08.01.2015  SA

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

EZECHIELA 21:26,27 

26.  tak rzekł Wszechwładny Pan, JEHOWA: ‚Usuń

zawój i zdejmij KoronęTo nie będzie takie samo.

Wynieś wysoko ( ZERUB-ARIELA ) to, co niskie,

a poniż wyniosłego(,,wielkich” Tego ŚWIATA).

.

27. Ruinę,ruinę,ruinę z tego uczynię.A co się

jej tyczy ( KORONY ),niechybnie stanie się

niczyja,aż przyjdzie Ten( ZERUB-ARIEL ),

do którego należy tytuł prawny,i Jemu

( ZERUB-ARIELOWI ) to dam’.

.

.

.

————————————————-

 Z-22/31…….02.11.2016  TH

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

JANA 14:2,3

2. W domu Mego Ojca (JEHOWY BOGA)

jest wiele pomieszczeń. W przeciwnym razie

byłbym wam powiedział, bo (JA Jezus-

-ZERUBARIEL) idę, żeby wam przygotować

miejsce.

.

3. A jeśli (JA Jezus-ZERUBARIEL) pójdę i

przygotuję wam miejsce, to przyjdę znowu

(JAKO ZERUB-ARIEL) i przyjmę was

do siebie (DO U.S.A.), abyście gdzie JA

jestem (W U.S.A.), wy też byli (W U.S.A.).

.

.

.

————————————————-

 AA-22/32…….03.01.2016  TU

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

MARKA 13:34-37

34.  Rzecz ma się tak, jak z Człowiekiem

(ZERUB-ARIELEM), Który udając się w 

Podróż Za Granicę (do U.S.A.) pozostawił

swój dom i dał władzę swoim niewolnikom,

każdemu jego pracę, a odźwiernemu kazał

czuwać.

.

35.  Dlatego czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy

PAN ,,Domu” (ZERUB-ARIEL) Przyjdzie

(UJAWNI się PUBLICZNIE): czy pod koniec

dnia, czy 0 Północy, czy z pianiem kogutów,

czy wcześnie rano–

.

36.–żeby gdy Nagle Przybędzie (UJAWNI się

PUBLICZNIE), nie zastał was ,,śpiących“.

.

37.  Ale co mówię wam, mówię wszystkim:

,,Czuwajcie”.

.

.

.

————————————————-

 BB-22/33…….03.04.2016  FR

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

1 PIOTRA 1:13

13. Przystosujcie więc swoje umysły do

działalności,  zachowujcie całkowitą

trzeźwość umysłu; oprzyjcie swą nadzieję

na niezasłużonej życzliwości, której macie

dostąpić Przy Objawieniu (UJAWNIENIU Się)

JezU.S.A.-ZERUBARIELA ChrystU.S.A.

.

.

.

————————————————-

 CC-22/34…….03.01.2016  TU

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

MATEUSZA 25:14,19,31-33

14.  „Jest bowiem tak, jak w wypadku

Człowieka (ZERUB-ARIELA), który,

zamierzając wyjechać za granicę

(do U.S.A.), wezwał swych niewolników

i poruczył im swoje mienie.

.

19. „Po długim czasie(ZERUB-ARIEL)PAN

tych niewolników przyszedł i dokonał z 

nimi obrachunku.

.

31.  „Kiedy Syn Człowieczy-ZERUBARIEL

przybędzie (UJAWNI się PUBLICZNIE) w

swojej chwale, a wraz z nim Wszyscy

Aniołowie, wtedy zasiądzie na swym

chwalebnym tronie.

.

32.  I będą przed nim zebrane wszystkie

narody, i będzie oddzielał jednych ludzi

od drugich, jak pasterz oddziela owce od kóz.

.

33.  I postawi ,,Owce” Po Swej Prawicy, ale

,,kozy” po swej lewicy.

.

.

.

————————————————-

 DD-22/35…….08.01.2015  SA

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

1 MOJZESZOWA 49:10 

10.  Nie oddali się berło od Judy ani laska rozkazo-

dawcy spomiędzy jego stóp, aż przyjdzie

SziloZERUB-ARIEL; i  Jemu( ZERUB-ARIELOWI )

będzie się należeć posłuszeństwo ludów.

APOKALIPSA 11:11

.

.

————————————————-

 33/36…….06.06.2015  SA

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

5 MOJZESZOWA 18:17-19 

17.  Na to JEHOWA Rzekł…….

.

18.  Wzbudzę im spośród ich braci Proroka

( ZERUB-ARIELA ) jak ty; i Włożę  MOJE  Słowa

JEGO usta,  i ( ZERUB-ARIEL )będzie mówił

im wszystko, co  MU  Nakażę.

.

19.  A od tego, kto nie będzie słuchał MOICH słów,

które ON ( ZERUB-ARIELbędzie mówił w MOIM

Imieniu, Zażądam zdania sprawy.

.

.

————————————————-

 A-33/37…….03.20.2016  SU

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

IZAJASZA 52:13-15

13.OtoMój Sługa ZERUB-ARIELbędzie działał

z wnikliwością. (ZERUB-ARIELZajmie

Wysokie Stanowisko i zostanie Wyniesiony

oraz Bardzo Wywyższony.

.

14. W jakim stopniu Wielu Patrzyło i będzie

Patrzyło na Niego(Jezusa-ZERUBARIELA)

ze zdumieniem bo tak bardzo zeszpecono

Jego wygląd,bardziej niż któregokolwiek

innego mężczyzny, a jego okazałą postać

bardziej niż postać synów ludzkich,

.

15.  w takim też stopniu Zdumieje ON

(ZERUB-ARIEL) wiele narodów. Przy NIM

(ZERUB-ARIELU) królowie zamkną usta,

Gdyż Ujrzą Coś, o czym im szczegółowo

nie opowiedziano, i Zwrócą Uwagę na

(ZERUB-ARIELA)naCoś,o czymNie Słyszeli.

.

.

.

————————————————-

 A-333/38…….09.07.2015  MO

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

MATEUSZA 11:8-10

8.  Co więc wyszliście ujrzeć? Człowieka

(ZERUB-ARIELAubranego w miękkie szaty?

Przecież ci, którzy noszą miękkie szaty, są w 

domach królów.

.

9.  Właściwie dlaczego wyszliście? Żeby ujrzeć

(ZERUB-ARIELAproroka? Tak, mówię wam,

(ZERUB-ARIELA) i to daleko więcej

niż proroka.

.

10.  Właśnie O  NIM (ZERUB-ARIELU) jest

napisane:‚Oto JA(JEHOWA BOG)przed Twoim

obliczem wysyłam  MEGO  Posłańca

(ZERUB-ARIELA), Który przygotuje przed

Tobą drogę Twoją!’

.

.

.

————————————————-

B-333/39…….12.20.2015  SU

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

LUKASZA 8:3

3.  ….i Joanna, żona Chuzy, rządcy Heroda,

i Zuzanna-ZERUBARIELA oraz wiele

innych niewiast,które im usługiwały

ze swego mienia.

( ZUZANNA = 1812662-9892662 )

.

.

.

————————————————-

C-333/40…….12.20.2015  SU

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 16:33

33.  Losem potrząsa się w zanadrzu,

lecz każde  jego rozstrzygnięcie zależy

od  JEHOWY BOGA.

.

.

.

————————————————-

D-333/41…….01.30.2016  SA

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

DANIELA 7:24,25 

24. A dziesięć rogów to dziesięciu królów,

którzy powstaną z tego królestwa;  a po nich

powstanie (ZERUB-ARIEL) jeszcze jeden i 

TEN (ZERUB-ARIELbędzie się różnił od

pierwszych, i upokorzy trzech królów.

(króla-POLSKI, króla-U.S.A., króla-?????)

 .

25. Będzie też wypowiadał słowa przeciwko

Najwyższemu  i będzie nękał świętych

Najwyższego.  I będzie zamierzał zmienić czasy 

oraz prawo,  a oni zostaną wydani w jego rękę

na czasczasy, i pół czasu (360+720+180=1260)

(1260  DNI – 42 MIES. – 42X30 = 1260 = 180 TYG.).

.

.

.

————————————————-

E-333/42…….03.10.2016  TH

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

IZAJASZA 45:1

1. Oto, co Rzekł JEHOWA Bóg do Swego

Pomazańca, Cyrusa-ZERUBARIELA,

Którego Prawicę Ująłem, by podbić przed

nim narody — żeby zdjąć pasy z bioder

królów; żeby otworzyć przed nim podwoje,

tak iż nawet bramy nie będą zamknięte:

.

.

.

————————————————-

F-333/43…….02.28.2016  SU

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

DANIELA 8:9-12

9. A z jednego z nich Wyszedł INNY (ZERUB-ARIEL),

Róg Mały, i (ZERUB-ARIEL) Rósł Coraz Bardziej ku

południowi (KU IZRAELOWI) i Ku Wschodowi

(KU POLSCE) oraz KU OZDOBIE (JEHOWY BOGA).

.

10. I (ZERUB-ARIEL) Rósł aż do zastępu niebios,

sprawiając tym, że część zastępu i część ,,gwiazd”

(,,Wielcy” TEGO świata) spadła na ziemię, a 

ON (ZERUB-ARIEL) ,,zaczął je tratować”.

.

11. I (ZERUB-ARIEL Wmówił W SIEBIE

Potęgę, Jaką Ma Książę Wojsk ANIELSKICH)

I (ZERUB-ARIEL Pysznił się) wywyższał się

w pysze aż do (Jezusa) Księcia Zastępu, a Temu

odjęto ofiarę ustawiczną i powalono ustalone

miejsce Jego ,,sanktuarium”.

.

12. I zastęp został w końcu wydany, razem z 

ofiarą ustawiczną, ze względu na występek

(świata); ON (ZERUB-ARIEL) Rzucał

Prawdę Na Ziemię i (ZERUB-ARIEL)

Działał, i Miał Powodzenie.

.

.

.

————————————————-

G-333/44…….02.17.2016  WE

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

HIOBA 18:20

20. Na JEGO Dzień (Dzień JEHOWY

BOGA i ZERUBARIELA) ludzie na

Zachodzie (w U.S.A.) będą patrzeć

zdumieni i drżenie chwyci ludzi

(w POLSCE) na Wschodzie.

.

.

.

————————————————-

H-333/45…….02.22.2016  MO

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

2 TESALONICZAN 2:3,4

3.  Niech was nikt w żaden sposób 

nie bałamuci, ponieważ ON (Dzień

JEHOWY BOGA i ZERUBARIELA)

nie nastanie, dopóki wpierw nie

nadejdzie odstępstwo i nie zostanie

objawiony Człowiek ,,bezprawia”,

(ZERUB-ARIEL) ,,SYN Zagłady

(SYN JEHOWY BOGA).

.

4. TEN(ZERUB-ARIEL)się przeciwstawia

oraz wynosi nad każdego, kto jest zwany

bogiem” lub przedmiotem wielbienia;

zasiada też w,,świątyniJEHOWY Boga,

publicznie podając się(JAKOBY)za,,boga“.

.

.

.

————————————————-

I-333/46…….02.13.2016  SA

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

DANIELA 7:8

8.  Uważnie przyglądałem się rogom

(królom), a oto wyrósł między nimi inny

Róg Mały (ZERUB-ARIEL), i wyrwano

sprzed niego trzy spośród pierwszych

rogów (królów). I oto były na Tym Rogu

(ZERUB-ARIELU) Oczy podobne do Oczu

Ludzkich, a także USTA, (ZERUB-ARIELA),

Które mówiły wyniosłe rzeczy.

.

.

.

————————————————-

J-333/47…….02.14.2016  SU

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

APOKALIPSA 13:4-7

4.  …„Któż jest jak (ZERUB-ARIEL) ,,ta bestia”

i któż może stoczyć z nią bitwę?””

.

5. I Dano (ZERUB-ARIELOWI) ,,jej paszczę”

mówiącą WIELKIE RZECZY i ,,bluźnierstwa“,

Dano (ZERUB-ARIELOWI) ,,jej władzę”,

aby działała Czterdzieści Dwa Miesiące

(1260 DNI).””

.

6. I ,,otworzyła swą paszczę dla bluźnierstw

,,przeciw Bogu, aby bluźnić jego imieniu i jego

siedzibie”, tym, którzy przebywają w niebie.””

.

7.Dano ,,jej stoczyć wojnę ze świętymi“i

zwyciężyć ich, i Dano ,,jej władzę” nad każdym

plemieniem i ludem, i językiem, i narodem.””

.

.

.

————————————————-

K-333/48…….02.14.2016  SU

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

JANA 10:33

33.“Żydzi MU(Jezusowi-ZERUBARIELOWI)

odpowiedzieli: “Nie kamienujemy cię za

szlachetny czyn, lecz za BLUźNIERSTWO

–za to,że TY, chociaż jesteś człowiekiem,

czynisz siebie bogiem“.”

.

.

.

————————————————-

L-333/49…….02.17.2016  WE

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

JANA 5:17-20

17. ON (Jezus-ZERUBARIEL) zaś im

odpowiedział:„Ojciec Mój (JEHOWA Bóg)

Działa aż dotąd i JA ZERUB-ARIEL Działam”.

.

18. Właśnie dlatego Żydzi od tej chwili  

tym bardziej usiłowali GO 

(Jezusa-ZERUBARIELA) zabić,ponieważ

nie tylko naruszał sabat, ale też nazywał

JEHOWĘ Boga Swoim Ojcemczyniąc się

równym Bogu.

.

19. Na to Jezus-ZERUBARIEL odezwał

się do nich: „Zaprawdę, zaprawdę wam

mówię: Syn ZERUB-ARIEL nie może

nic uczynić z własnej inicjatywy, lecz

tylko to, co widzi, że czyni Ojciec

(JEHOWA Bóg).Cokolwiek bowiem

TEN (JEHOWA BógCzyni, podobnie

Czyni również Syn ZERUB-ARIEL.

.

20. Gdyż Ojciec (JEHOWA Bógkocha

Syna ZERUB-ARIELAPokazuje MU

wszystko, co SAM (JEHOWA Bóg)

Czyni, i Pokaże MU ZERUB-ARIELOWI

Dzieła Większe niż TE, żebyście

się dziwili.

.

.

.

————————————————-

 M-333/50…….02.13.2016  SA

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

DANIELA  8:23-25

23.   „A pod koniec ich królestwa, gdy

występni dopełnią  miary swych czynów,

powstanie Król  ZERUB-ARIEL  o srogim

obliczu i Rozumiejący Zagadkowe

Wypowiedzi.

.

24.   I Moc  JEGO  stanie się Potężna, lecz

nie dzięki   JEGO  własnej   MOCY,  

(LECZ DZIĘKI MOCY JEHOWY BOGA).

I w zdumiewający sposób będzie przywodził

do zguby,  niewątpliwie też powiedzie mu

się i Będzie Działał Skutecznie.I doprowadzi

do zguby potężnych oraz lud świętych.

.

25. I stosownie do swej wnikliwości sprawi

też, że zwodnicze  działanie w jego ręce się

powiedzie.  I w Sercu Swoim będzie się

Bardzo Pysznił,  a w okresie wolnym od

troski  doprowadzi wielu  do zguby. I 

powstanie  przeciwko Księciu książąt,  

ale zostanie  złamany bez udziału ręki.

.

.

.

————————————————-

 N-333/51…….04.11.2015  SA

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

ZACHARIASZA 4:6-10    

6.  Toteż  ON odezwał się i rzekł do mnie:

„Oto słowo JEHOWY do ZERUB-ARIELA,

mówiące: ‚„Nie wojskiem,  nie mocą,  lecz

MOIM  DUCHEM— powiedział

JEHOWA Zastępów.

.

7.  Kimże ty jesteś, wielka góro?  Przed

ZERUB-ARIELEM  staniesz się równiną.

ON  przyniesie kamień szczytowy.

Będą w związku z NIM wznoszone okrzyki:

„Jaki piękny! Jaki piękny!”’”

.

8.I jeszcze doszło do mnie słowo JEHOWY,

mówiące:

.

9.„Ręce Zerub-babela położyły fundament

tego domu, A  ręce  ZERUB-ARIELA  go

ukończą. Ty zaś poznasz, że to

JEHOWA Zastępów posłał  MNIE  do was.

.

10.Bo kto wzgardził dniem małych rzeczy?

I jeszcze rozradują się,  i ujrzą pion w  ręce

ZERUB-ARIELA. Tych Siedem — to

OCZY JEHOWY BOGA. Przebiegają 

ONE całą  Ziemię”.

.

.

.

————————————————-

 O-333/52…….03.02.2016  WE

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

HIOBA 8:7

7. A choć Twój (ZERUB-ARIELU)

Początek będzie niepozorny, TO

Jednak Twój ,,koniec

(ZERUBARIELU) Będzie WIELCE

Wspaniały (– brzmi wypowiedź

SAMEGO JEHOWY BOGA).

.

.

.

————————————————-

 P-333/53…….02.08.2016  MO

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

APOKALIPSA 5:6

6.  A pośrodku TRONU i czterech

żywych stworzeń i pośród starszych

ujrzałem stojącego

BARANKA-ZERUBARIELA, jak gdyby

,,zabitego“, mającego Siedem rogów

Siedmioro Oczu, a te Oczy oznaczają

Siedem Duchów Bożych, które zostały

Posłane na całą Ziemię.

.

.

.

————————————————-

 44/54…….03.26.2016  FR

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

DANIELA  11:21-24    

21.   „A na jego miejscu powstanie  

ZERUB-ARIEL ktoś, kto ma być w

pogardzie,i nie włożąNAńdostojeństwa

królestwa; nadejdzie zaś w okresie

wolnym od troskiuzyska królestwo

przez pochlebstwa.

.

22. A ramiona  powodzi będą przed nim

zatopione,zostaną  też złamane;to samo

spotka  WODZA   PRZYMIERZA.

.

23.   I ponieważ Się Z  NIM  Sprzymierzą,

będzie się uciekał do zwodzenia, i 

wyrośnie,i stanie się potężny dzięki

małemu narodowi. ( POLSCE )

.

24.W Okresie Wolnym Od Troski wejdzie

do Najlepszej Części Prowincji (U.S.A.) i

uczyni,czego nie czynili jego ojcowie ani

ojcowie jego ojców. Zagrabione Dobra i

łup, i Mienie porozdziela między nich;

będzie też obmyślał  swoje knowania

przeciwko warowniom,ale tylko do czasu.

.

.

.

————————————————-

 55/55…….03.28.2016  MO

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

DANIELA  11:36,37    

36.   „A król  ZERUB-ARIEL  będzie działał

według własnej woli i Będzie Się Wynosił

Oraz  Wywyższał Nad Każdego ,,boga;  i 

przeciwko  BOGU  bogów  będzie mówił

dziwne rzeczy.  I będzie mu się wiodło, 

aż potępianie dobiegnie kresu;  to bowiem,

co postanowiono, musi  zostać wykonane.

.

37.    A na Boga swoich ojców nie będzie

zważałnie będzie też zważał na to, czego

pragną kobiety, ani na żadnego innego

boga, lecz nad każdego będzie się

wywyższał.

.

.

.

————————————————-

 A-555/56…….02.07.2016  SU

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

APOKALIPSA 7:2,3

2.I ujrzałem innego Anioła-ZERUBARIELA

wstępującego od wschodu słońca

(Z POLSKI) i mającego pieczęć żywego

(JEHOWY) BOGA ; i donośnym

głosem zawołał do czterech aniołów,

którym dano czynić szkodę ziemi i morzu,

.

3. mówiąc: „Nie wyrządzajcie szkody

ziemi ani morzu,ani drzewom,aż

opieczętujemy niewolników naszego

(JEHOWY) BOGA na ich czołach”.

.

.

.

————————————————-

 B-555/57…….02.15.2016  MO

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

MATEUSZA 8:10-12

10.  …Słysząc to, Jezus-ZERUBARIEL

się zadziwił i rzekł do podążających za

nim: „Mówię wam prawdę: U nikogo w

Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary.

.

11. Ale powiadam wam,że wielu ze stron

wschodnich (Z POLSKI) i ze stron

zachodnich(Z U.S.A.)przyjdzie i ułoży się

przy stole z Abrahamem i Izaakiem, i 

Jakubem w Królestwie Niebios(w

królestwie JEHOWY BOGA  i

ZERUB-ARIELA)

.

12. natomiast synowie królestwa

zostaną wyrzuceni w ciemność na

zewnątrz. Tam będą płakać i zgrzytać

zębami”.

.

.

.

————————————————-

 66/58…….02.06.2016  SA

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

APOKALIPSA 16:12

12. A szósty wylał swą czaszę na wielką

rzekę Eufrat  i jej woda wyschła, żeby

została przygotowana droga dla  Królów 

( JEHOWY  BOGA  I  ZERUBARIELA )

ze wschodu słońca ( z POLSKI ).

.

.

.

————————————————-

 77/59…….02.06.2016  SA

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

Izajasza 44:28 

28.(JA JEHOWA)MóWIę O ZERUBARIELU

ON  jest  MOIM  Pasterzem i wszystko,

czym mam upodobanie,całkowicie

wykona-to,coPowiedziałemJerozolimie

‚ Zostanie odbudowana’,a o świątyni:

Twój fundament  zostanie położony’”.

.

.

.

————————————————-

 A-777/60…….02.19.2016  FR

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

EZECHIELA 34:23,24

23.  (JA JEHOWA Bóg) Wzbudzę nad

nimi jednego PasterzaZERUBARIELA, a 

ON-ZERUBARIEL paść je będzie Mego

Sługę Dawida. ON-ZERUBARIEL będzie

je pasł i ON-ZERUBARIEL zostanie ich

Pasterzem.

.

24.JA, JEHOWA Bóg, będę Ich

BogiemMój Sługa Dawid

ZERUBARIELNaczelnikiem

pośród  nich.  JA, JEHOWA Bóg ,

Rzekłem, i JA, JEHOWA Bóg 

Tak To Uczynię.

.

.

.

————————————————-

 B-777/61…….03.07.2016  MO

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

Izajasza 52:13

3.“Oto  MÓJ   Sługa ZERUB-ARIEL

będzie działał z wnikliwością.  Zajmie

wysokie stanowisko i zostanie

wyniesiony oraz bardzo wywyższony.

(Brzmi Wypowiedź SAMEGO 

JEHOWY BOGA)

.

.

.

————————————————-

 88/62…….03.29.2016  TU

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

IZAJASZA 41:2    

 2.   …. KTO wzbudził  ( ZERUB-ARIELA )

Kogoś Ze Wschodu? ( z POLSKI )  KTO

przywoływał  GO  w  prawości  do 

SWYCH  STóP, aby postawić przed

NIM  narody i sprawić,  żeby podbił królów?

.

.

.

————————————————-

 A-888/63…….02.07.2016  SU

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

IZAJASZA 41:25

25. „(JA JEHOWA BÓG) Wzbudziłem

(ZERUB-ARIELA), Kogoś z północy

(Z U.S.A.) i ON (ZERUB-ARIEL) przybędzie.

(Z POLSKI) Od wschodu słońca wezwie

Mego Imienia (JEHOWA BÓG). Wejdzie na

pełnomocnych zwierzchników, jak gdyby

byli gliną, i jak garncarz, który udeptuje

wilgotny surowiec.

.

.

.

————————————————-

 99/64…….02.28.2016  SU

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

 IZAJASZA 46:11    

11.   “TYM, który ze wschodu słońca

( z POLSKI ) wzywa ( ZERUB-ARIELA )

drapieżnego ptaka,(ORLA)z dalekiej ziemi

(z POLSKI)MężA,który spełni MóJ zamiar.

JA  (JEHOWA BÓG) to  POWIEDZIAłEM.

JA(JEHOWA BÓG)też toURZECZYWISTNIę.

JA(JEHOWA BÓG)  NADAłEM temu kształt, 

JA (JEHOWA BÓG) też to  UCZYNIę.”

.

.

.

————————————————-

 00/65…….02.06.2016  SA

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

IZAJASZA 59:19   

19.“I od zachodu słońca(z U.S.A.)będą się

bali Imienia JEHOWY,a od wschodu słońca

( z POLSKI ) – JEGO  CHWAłY, bo  ON

( ZERUB-ARIEL )  przybędzie  jak niosąca

udrękę rzeka pędzona DUCHEM JEHOWY.”

.

.

.

————————————————-

 00-1/66…….03.13.2016  SU

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

DZIEJE APOSTOLSKIE 5:38,39

38.  Toteż w tej sytuacji mówię wam:

Nie mieszajcie się w sprawy ,,Tych Ludzi

(ZERUB-ARIELA), lecz GO-ZERUBARIELA

zostawcie (bo jeśli ten zamysł lub to dzieło

pochodzi od ludzi, zostanie obalone,

.

39.  ale Jeśli Pochodzi Od JEHOWY BOGA,

Nie Zdołacie GO-ZERUBARIELA Obalić);

w przeciwnym razie mogłoby się okazać,

że w rzeczywistości Walczycie z SAMYM

JEHOWĄ BOGIEM”.

.

.

.

————————————————-

 00-11/67…….09.26.2015  SA

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

OZEASZA 10:12

12.  Siejcie dla siebie ziarno w prawości;

zbierajcie stosownie do lojalnej życzli-

wości. Obrabiajcie ziemię uprawną,

gdy jest czas,by szukaćJEHOWY BOGA,

ON (ZERUB-ARIEL) przyjdzie

nauczy was prawości.

.

.

.

————————————————-

 A-00-11/68…….03.03.2016  TH

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

APOKALIPSA  19:12,13,16    

12.  JEGO  oczy to ognisty płomień,  a na

JEGO głowie wiele diademów.Ma napisane

Imię,  ZERUB-ARIEL  Którego nie zna nikt

Prócz Niego,

.

13.i jest przyobleczony w wierzchnią szatę

spryskaną  krwią,  a Imię, którym  GO  zwą,

brzmi ZERUB-ARIELSłowoJEHOWY BOGA

.

16.   A na swej szacie wierzchniej,

mianowicie na udzie, ma napisane

Imię:  Jezus-ZERUBARIEL  Król

królów i  Pan panów.

.

.

.

————————————————-

 A-00-111/69…….03.03.2016  TH

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

JANA 1:14

14.  A Słowo-ZERUBARIEL stał się ciałem i 

przebywa wśród nas, i widzieliśmy chwałę

JEGO, chwałę, jaka się od OJCA

(JEHOWY BOGA) należy jednorodzonemu

Synowi; i (Jezus-ZERUBARIEL) był i Jest

pełen życzliwości niezasłużonej i prawdy.

.

.

.

————————————————-

 B-00-111/70…….03.03.2016  TH

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

FILIPIAN 2:7

7. Przeciwnie, ( JezusZERUBARIEL) ogołocił

samego siebie i przybrał postać niewolnika, i 

(ZERUB-ARIEL) Stał się Podobny do ludzi.

.

.

.

————————————————-

 C-00-111/71…….02.08.2016  MO

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

1 TYMOTEUSZA 6:14,15

14. …żebyś przestrzegał tego przykazania w 

sposób niesplamiony i nieposzlakowany aż

do Ujawnienia się naszego Pana-ZERUBARIELA,

Jezusa Chrystusa.

.

15. Owo Ujawnienie się JEGO-ZERUBARIELA, w

Wyznaczonym Czasie Ukaże się (ZERUB-ARIEL),

szczęśliwy i jedyny Mocarz — Król  królujących i 

Pan  panujących,…….

.

.

.

————————————————-

 D-00-111/72…….02.23.2016  TU

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

HEBRAJCZYKOW 10:37

37. “Jeszcze bowiem za krótką, za bardzo

krótką chwilę Przyjdzie (UJAWNI Się)

TENZERUBARIELKtóry ma Nadejść,

i Nie spóźni się.”

.

.

.

————————————————-

 00-22/73…….03.30.2016  WE

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

IZAJASZA  42:6   

6.JA, ******** JEHOWA ********, Powołałem

Cię ***** ZERUB-ARIELU ***** w prawości

i Ująłem Cię Za Rękę. I Będę Cię Strzegł, i

dam Cię jako przymierze ludu, jako

światło  narodów“.Brzmi Wypowiedź  

SAMEGO JEHOWY BOGA.

 .

————————————————-

 00-33/74…….04.04.2016  MO

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

IZAJASZA 49:6    

6.  “I przemówił: “To coś więcej niż

drobnostka, żeś został  MOIM sługą

******* ZERUBARIELU ******* w celu

podźwignięcia plemion Jakuba i

przyprowadzenia z powrotem ocalałych

spośród Izraela; ustanowiłem Cię

******* ZERUBARIELU ******* też światłem

narodów, By  MOJE  Wybawienie

Sięgało Po Kraniec Ziemi“.”

 .

————————————————-

 00-44/75…….04.07.2016  TH

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

JANA 8:12  

12. “A Jezus-ZERUBARIEL znowu rzekł do

nich, mówiąc:” Ja Jestem światłem świata.

 .

————————————————-

 00-55/76…….04.05.2016  TU

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

APOKALIPSA  22:16    

16.Ja,JezusZERUBARIEL,posłałem swe-

go anioła,aby wam tym złożyć świade-

ctwo dla zborów.Jam Jest ZERUB-ARIEL

korzeń i potomek Dawida,i Jasna Gwiazda

Poranna.”

 .

————————————————-

 00-66/77…….03.31.2016  TH

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

  DANIELA  12:1,2   

1.  „A w owym czasie Powstanie Michał-

-ZERUBARIEL  Wielki Książę, który stoi 

dla dobra synów twego ludu.  I nadejdzie

czas takiej udręki, jakiej nie sprowadzono,

odkąd się pojawił którykolwiek naród, aż

do owego czasu.A lud twój w owym czasie

ujdzie cało  — każdy, kto się znajdzie

zapisany w księdze.

.

2.  Z tych zaś, którzy śpią w prochu ziemi,

wielu się zbudzi:………..

.

.

.

————————————————-

 00-77/78…….02.14.2016  SU

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

IZAJASZA 11:1-4    

1.  I wyrośnie Gałązka  z pnia Jessego,

Latorośl-ZERUB-ARIEL  z  jego

korzeni  Będzie  Wydawać  Owoc.

.

2. I spocznie na NIM Duch JEHOWY, Duch

mądrości i zrozumienia,Duch rady i potęgi,

Duch  Poznania  i Bojaźni Przed  JEHOWą;

.

3.Będzie znajdował Radość w Bojaźni

Przed JEHOWą.A nie Będzie Osądzał

jedynie na podstawie tego,co się uka-

zuje Jego oczom,ani Upominał po

prostu na podstawie tego,co

słyszą  Jego  uszy.

.

4.  I w prawości Osądzi maluczkich,  a w 

prostolinijności Udzieli upomnienia…….

.

.

.

————————————————-

 00-777/79…….02.14.2016  SU

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

IZAJASZA 4:2

2.  W Owym Dniu to, co za sprawą

JEHOWY BOGA wyrośnie (ZERUB-ARIEL)

jako Latorośl-ZERUBARIEL, ZERUB-ARIEL

będzie Ku Ozdobie JEHOWY BOGA i JEGO

WIELKIEJ Chwale, a Owoc ziemi (ZERUB-

-ARIEL) będzie Przedmiotem DumyCzymś

Pięknym dla ocalałych z Izraela.

.

.

.

————————————————-

 00-88/80…….02.13.2016  SA

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

JEREMIASZA  23:5,6

5.„Oto nadchodzą dni—brzmi wypowiedź

JEHOWY — a wzbudzę  Dawidowi  

LatoroślZERUB-ARIELA odznaczającą się

prawością.  I król będzie panował,  i działał

roztropnie, i czynił zadość sprawiedliwości

prawości w tej ziemi.

.

6.  Za Jego dni Juda zostanie wybawiona,

także Izrael będzie mieszkał bezpiecznie.

A to jest Imię, ZERUB-ARIEL  którym

będzie nazwany: JEHOWA-ZERUBARIEL 

naszą Prawością’”.

 .

 .

 .

————————————————-

 00-99/81…….04.06.2016  WE

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

ZACHARIASZA  6:12,13   

12.Tak rzekł JEHOWA Zastępów:„Oto Mąż,

który ma na imię LatoroślZERUBARIEL

I wyrośnie ze swego miejsca, i zbuduje  

świątynię  JEHOWY BOGA.

.

13.ON to Zbuduje świątynię JEHOWY BOGA 

i Będzie Nosił Dostojeństwo;  a  zasiadłszy,

Będzie Sprawował Władzę na swym tronie

i zostanie kapłanem na swym tronie,  i 

między  OBYDWOMA 

( JEHOWĄ BOGIEM a ZERUBARIELEM )

Będzie Rada Pokoju.

.

.

.

————————————————-

 00-00/82…….04.08.2016  FR

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

APOKALIPSA  9:11    

 11. Mają nad sobą Króla, Anioła otchłani.

Jego Imię po hebrajsku: Abaddon-ZERUB,

po grecku zaś ma na Imię Apollion-ARIEL

 .

————————————————-

 00-00-11/83…….04.11.2016  MO

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

MATEUSZA  24:37-39    

37.  Jakie bowiem były dni Noego,  taka też

będzie Obecność Syna Człowieczego

ZERUBARIELA.

.

38.  Bo jacy byli w owych dniach przed

potopem — jedli i pili, mężczyźni się

żenili, a kobiety wydawano za mąż, aż

do dnia, gdy Noe  wszedł do arki,

 .

39.nie zwrócili na nic uwagi,aż przyszedł

potop i zmiótł ich wszystkich—tak będzie z

obecnością Syna Człowieczego

ZERUBARIELA.

 .

————————————————-

 00-00-22/84…….02.06.2016  SA

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

MATEUSZA  24:27,28  

27.Bo jak błyskawica ukazuje się od stron

wschodnich(z POLSKI)i świeci aż po stro-

ny zachodnie,(do U.S.A.)taka będzie obe-

cność Syna CzłowieczegoZERUBARIELA.

.

28.  Gdziekolwiek jest trup,( były  Jezus a

dzisiejszy  ZERUBARIEL )  tam się zbiorą

orły. ( POLACY  I  AMERYKANIE )

 .

————————————————-

 00-00-33/85…….04.09.2016  SA

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

JANA 3:12,13  

12.  Jeżeli wam mówiłem o sprawach

ziemskich, a nie wierzycie, to jakże

uwierzycie, jeśli będę wam mówił o 

sprawach niebiańskich?

.

13.  Ponadto nikt nie wstąpił do nieba

oprócz tego, który z nieba zstąpił

Syna CzłowieczegoZERUBARIELA.

 .

————————————————-

 00-00-44/86…….04.12.2016  TU

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

LUKASZA 11:30  

30.  Bo jak Jonasz  stał się znakiem dla

Niniwczyków, Tak Samo Też

Syn CzłowieczyZERUBARIEL  

Będzie dla tego pokolenia.

 .

————————————————-

 00-00-55/87…….04.14.2016  TH

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

LUKASZA 17:28-30  

28.  Podobnie jak działo się za dni Lota:

jedli, pili, kupowali, sprzedawali, sadzili,

budowali.

.

29.  Ale w dniu, w którym Lot wyszedł z 

Sodomy, spadł z nieba deszcz  ognia i 

siarki i zgładził ich wszystkich.

.

30.  Tak Samo Będzie W Owym Dniu, w

którym Syn CzłowieczyZERUBARIEL

ma być objawiony.

 .

————————————————-

 00-00-66/88…….02.19.2016  FR

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

LUKASZA 18:8  

8.  Mówię wam: Spowoduje, iż prędko

zostanie im oddana sprawiedliwość.

Kiedy jednak przybędzie (UJAWNI się)

Syn CzłowieczyZERUBARIEL,  czy

rzeczywiście znajdzie wiarę na ziemi?”

 .

————————————————-

 00-00-77/89…….04.10.2016  SU

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

JANA 6:27  

27.  Pracujcie nie na pokarm, który ginie,

lecz na pokarm, który trwa ku życiu

wiecznemu,  a który wam da

Syn CzłowieczyZERUBARIEL;

bo na NIM Ojciec, sam BógJEHOWA,

położył swą pieczęć uznania”.

.

.

.

————————————————-

 00-00-88/90…….04.13.2016  WE

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

1 TESALONICZAN 4:16  

16.  ….Ponieważ Sam PanZERUBARIEL

zstąpi z nieba  z nakazującym wołaniem,

z głosem Archanielskim  oraz z trąbą  

Bożą i ci, co umarli w jedności z 

Chrystusem, powstaną pierwsi.

.

.

.

————————————————-

 00-00-99/91…….03.09.2016  WE

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

JUDY 1:9  

9.Kiedy Archanioł Michał-ZERUBARIEL

miał zatarg  z Diabłem i toczył spór co do

ciała Mojżesza,  nie śmiał go osądzić

obelżywymi wyrazami, lecz rzekł:„Niech

cię  zgromi JEHOWA  Bóg”.

.

.

.

————————————————-

 00-00-00/92…….03.09.2016  WE

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

JANA 14:28-31

(28)Słyszeliście,żeJA Jezus-ZERUBARIEL

Wam powiedziałem: Odchodzę i Przyjdę

Znów do Was (jako ZERUB-ARIEL).

Gdybyście Mnie miłowali,radowalibyście

się, że idę Do OJCA (JEHOWY BOGA),

bo OJCIEC (JEHOWA Bóg) większy jest

ode Mnie.

.

(29) A teraz powiedziałem Wam o tym,

zanim to nastąpi, abyście uwierzyli,

gdy się to stanie.

.

(30) Już nie będę z wami wiele mówił,

nadchodzi bowiem (,,diabeł“) władca

tego Złego świata. Nie ma on (,,diabeł“)

jednak nic swegoWe Mnie ZERUBARIELU.

.

(31) Ale niech świat się dowie, że JA

ZERUB-ARIEL BARDZO MOCNO Miłuję

OJCA (JEHOWĘ BOGA), i że tak Czynię,

jak Mi OJCIEC (JEHOWA Bóg) Nakazał…

.

.

.

————————————————-

 A-00-00-00/93…….04.11.2015 SA

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

AGGEUSZA 2:21-23    

21.  „Powiedz do ZERUB-ARIELA,

namiestnika Judy:‚Zakołyszę niebiosami i

ziemią.

.

22.Wywrócę tron królestw,i unicestwię siłę

królestw narodów;  i wywrócę rydwan oraz

tych, którzy na nim jeżdżą, a konie i ich

jeźdźcy padną,  każdy od miecza

swego brata’”.

 .

23.  „‚W owym dniu — brzmi wypowiedź

JEHOWY  Zastępów — wezmę Cię,

ZERUB-ARIELU,synu Szealtiela,sługo mój’

— brzmi wypowiedź JEHOWY; ‚i uczynię z 

Ciebie jakby sygnet,ponieważ Cię wybra-

łem — brzmi wypowiedź  JEHOWY

Zastępów.

 .

————————————————-

 00-00-00-11/94…….04.18.2015 SA

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

MATEUSZA  24:30

30. I potem POJAWI się na niebie znak

(PRZEKAZ SATELITARNY INTERNETOWY)

Syna CzłowieczegoZERUBARIELA, a 

potem wszystkie plemiona ziemi będą się

uderzać, lamentując,  i ujrzą  

Syna CzłowieczegoZERUBARIELA  

przychodzącego na obłokach

(PRZEKAZ SATELITARNY TELEVIZYJNY)

nieba z mocą oraz  wielką chwałą.

 .

————————————————-

 00-00-00-22/95…….04.19.2015 SU

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

1 TESALONICZAN 4:17,18  

17.Potem my,żyjący,którzy pozostaniemy

przy życiu, będziemy wraz z nimi  porwani

( TRANSPORT  LOTNICZY  DO  U.S.A. )   w

obłokach,aby spotkać PanaZERUBARIELA

w ( U.S.A. ) powietrzu; ( TRANSMISJA 

SATELITARNA  TV  ZE  SPOTKANIA )  i tak

zawsze będziemy z Panem

ZERUBARIELEM.

.

18.  Wciąż więc tymi słowy pocieszajcie się

nawzajem.

 .

————————————————-

 00-00-00-33/96…….04.19.2015 SU

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

MATEUSZA  24:27,28  

27.Bo jak błyskawica ukazuje się od stron

wschodnich(z POLSKI)i świeci aż po stro-

ny zachodnie,(do U.S.A.)taka będzie obe-

cność Syna Człowieczego

ZERUBARIELA.

.

28.  Gdziekolwiek jest trup,( były  Jezus a

dzisiejszy  ZERUBARIEL )  tam się zbiorą

orły. ( POLACY  I  AMERYKANIE )

 .

————————————————-

 00-00-00-44/97……04.21.2015  TU

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

IZAJASZA  29:7   

7.  I jak bywa we śnie, w nocnej wizji, tak

będzie z tłumem wszystkich narodów,

które toczą wojnę przeciwko  

ZERUB-ARIELOWI  — ze wszystkimi,

którzy toczą wojnę przeciwko  NIEMU,

i z wieżami oblężniczymi, i z tymi, którzy

GO  ściskają.( PODAJAC  REKE )

.

.

.

————————————————-

 00-00-00-55/98…….09.27.2015  SU

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

MALACHIASZA 2:6,7

6.  Na JEGO ustach (ZERUB-ARIELA) jest

prawo prawdy,a na JEGO wargach

(ZERUB-ARIELA) nie znaleziono żadnej

nieprawości.Chodzi  ze Mną w pokoju i

prostolinijności i wielu odwrócił od błędu.

.

7.Gdyż wargikapłanamają strzec wiedzy,

a na Jego ustach lud ma szukać prawa,

jest On(ZERUB-ARIEL)bowiem posłańcem

JEHOWY  Zastępów.

.

.

.

————————————————-

 00-00-00-555/99…….05.03.2015 SU

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

Psalm 110:4  

4.JEHOWA przysiągł (i nie będzie żałował):

( ZERUB-ARIELU ) “Tyś kapłanem po czas

niezmierzony na sposób Melchizedeka!

.

.

.

————————————————-

 00-00-00-66/100…….05.03.2015 SU

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

Hebrajczykow 5:10

10.“ponieważ (ZERUB-ARIEL)został wyra-

źnie nazwany przez ( JEHOWE ) Boga arcy

kapłanem na sposób Melchizedeka.”

.

.

.

————————————————-

 00-00-00-77/101…….05.03.2015 SU

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

HEBRAJCZYKOW 7:15-17  

15. I jest jeszcze o wiele oczywistsze, że na

podobieństwo Melchizedeka powstaje

inny kapłan, ( ZERUB-ARIEL )

 

16. który stał się nim nie według prawa

przykazania zależnego od ciała, lecz

według mocy życia niezniszczalnego,

 

17. gdyż powiedziano na świadectwo:

( ZERUB-ARIELU )  „Tyś kapłanem

na wieki na sposób Melchizedeka”.

.

.

.

————————————————-

 00-00-00-88/102…….05.10.2015 SU

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

ZACHARIASZA  6:12,13   

12. .„‚Tak rzekł  JEHOWA  Zastępów: „Oto

Mąż,który ma na imię Latorośl-

-ZERUBARIEL I wyrośnie ze swego miej-

sca,i zbuduje  świątynię  JEHOWY BOGA.

 

13.ON to zbuduje świątynię JEHOWY BOGA

i będzie nosił dostojeństwo;  a  zasiadłszy,

będzie sprawował władzę na swym tronie

i zostanie kapłanem na swym tronie,  i 

między  OBYDWOMA 

(JEHOWĄ a ZERUBARIELEM) będzie rada

pokoju.

.

.

.

————————————————-

1/ 00-00-00-99/103…….10.19.2019 SA

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

4 MOJZESZOWA 16:28

28.  ….„Po tym poznacie, że posłał Mnie

( ZERUB-ARIELA ), SAM JEHOWA BÓG, abym

dokonał wszystkich tych czynów,  i że to nie

jest z mojego serca:….

.

.

.

————————————————-

2/ 00-00-00-99/104…….10.19.2019 SA

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

HABAKUKA 1:5 

5.   „Rozejrzyjcie się wśród narodów i 

zobaczcie, i wpatrujcie się zdumieni

jeden w drugiego. Zdumiewajcie się,

bo za waszych dni jest prowadzone

działanie,(JEHOWY i ZERUBARIELA)

w które nie uwierzycie, chociaż się

o nim opowiada.

.

.

.

————————————————-

3/ 00-00-00-99/105…….10.19.2019 SA

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

APOKALIPSA 22:12 

12. “Oto (JA ZERUBARIEL) przychodzę

szybko – a zapłata, którą daję, jest

ze Mną – aby każdemu oddać według tego,

jakie jest jego dzieło.”

.

.

.

————————————————-

4/ 00-00-00-99/106…….10.19.2019 SA

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

IZAJASZA 30:21

21.  A Twoje uszy (ZERUB-ARIELU) usłyszą

za Tobą słowo (JEHOWY BOGA), mówiące:

To jest ta droga. Chodź nią” — gdybyś

poszedł w prawo lub gdybyś poszedł w lewo.

.

.

.

————————————————-

5/ 00-00-00-99/107…….10.19.2019 SA

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

JEREMIASZA 33:3

3. ,,Wołaj do MNIE (ZERUB-ARIELU),

aJA(JEHOWA BÓG)Ci(ZERUB-ARIELU)

Odpowiem i Chętnie Oznajmię Ci

(ZERUB-ARIELUWielkie i niepojęte

Rzeczy, których nie znasz’”.

.

.

.

————————————————-

6/ 00-00-00-99/108…….10.19.2019 SA

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

. 

JANA 8:53-55 

53.  ….. Za kogo się uważasz?”

. 

54.JezusZERUBARIEL odpowiedział:„Jeżeli JA

(ZERUB-ARIELsam siebie otaczam chwałą,

moja (ZERUB-ARIELA) chwała jest niczym.

To mój Ojciec (JEHOWA BÓG) otacza  MNIE

(ZERUB-ARIELA) chwałą, TEN, o którym

mówicie, że jest waszym Bogiem;

. 

55.lecz wyście GO (JEHOWY BOGA) nie poznali.

Ale JA GO (JEHOWĘ BOGA) znam. I gdybym

powiedział, że GO (JEHOWY BOGAnie znam,

byłbym kłamcą jak wy. Ale JA (ZERUB-ARIEL)

rzeczywiście GO (JEHOWĘ BOGA) znam i 

zachowuję  JEGO (JEHOWY BOGA) słowo.

.

.

.

————————————————-

7/ 00-00-00-99/109…….10.19.2019 SA

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

JANA 12:47-50

47.  Ale jeśli ktoś słyszy moje wypowiedzi,

a ich nie zachowuje,Ja(Jezus-ZERUBARIEL)

go nie osądzam; bo nie przyszedłem, żeby

świat osądzić, lecz żeby świat wybawić.

.

48.  Kto Mnie (ZERUB-ARIELA) lekceważy

i nie przyjmuje moich wypowiedzi, ma

swego sędziego. Słowo, które powiedziałem-

— ono go osądzi w dniu ostatnim;

.

49.  ponieważ Ja (Jezus-ZERUBARIEL) nie

mówiłem sam z siebie, ale to Ojciec

(JEHOWA BÓG), który Mnie posłał, dał Mi

przykazanie dotyczące wszystkiego,

co mam powiedzieć i co mówić.

.

50.  Wiem też, że JEGO (JEHOWY BOGA)

przykazanie oznacza życie wieczne. Dlatego

wszystko, co mówię, mówię tak, jak Mi

powiedział Ojciec (JEHOWA BÓG)”.

.

.

.

————————————————-

8/ 00-00-00-99/110…….10.19.2019 SA

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

JANA 9:39

39.Jezus-ZERUBARIEL rzekł:„Przyszedłem

na ten świat na taki sąd:żeby ci,którzy nie widzą,

widzieli, a ci, którzy widzą, stali się ślepi”.

.

.

.

————————————————-

9/ 00-00-00-99/111…….10.19.2019 SA

CIEKAWOSTKI – !!!!

————————————————-

.

APOKALIPSA 20:12

12.I widziałem umarłych,

wielkich i małych,stoją-

cych przed Tronem

(ZERUB-ARIELA);i księgi

zostały otwarte; również

inna(ZERUB-ARIELA)

księgaksięga żywota-

-ZERUBARIELA została

otwarta; i osądzeni

zostali umarli na podsta-

wie tego, co zgodnie z ich

uczynkami było napisane

księgach.

.

CIEKAWOSTKI – !!!!

www.JEHOWA.org

.

4803876254670960

11.11.1999 B 46 070

40 dni…05.15.201606.24.2016

06.24.2016

 .

103030806

APOKALIPSA  22:16    

 16. “” ‘Ja, Jezus-

ZERUBARIEL,

posłałem swego

anioła, aby wam o

tym złożyć świade-

ctwo dla zborów.

Jam jest  

ZERUB-ARIEL

korzeń i potomek

Dawida, i jasna gwia-

zda poranna‘ “.”

06.24.2016 roku-!!!!!!!! …………………..

06.24.2016  roku – !!!!!!! ..….…………….

06.24.2016 roku-!!!!!!!! …………………..


www.JEHOWA.org

Szukaj:

Najnowsze wiadomosci

WARSZAWA, POLSKA  
01:06:33 ()
CHICAGO, IL USA
06:06:33 pm ()
18:06:33 ()

Czwartek, Czerwiec 2024

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

06.24.2016