ZERUB-ARIEL = KIM JEST – ????

By Zerubariel

April 28, 2014 - 11:10 pm

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

(1.) ZERUBARIEL   (2.) ZERUBARIEL

www.JEHOWA.org

DRUGI  LIST  OTWARTY  WYSŁANY!!!!!!!!X

.

4803876254670960

11.11.1999 B 46 070

40 dni…05.15.201606.24.2016

06.24.2016

 .

103030806

SON OF JEHOVAH GOD

ZERUBARIEL

.

11.11.1999….ZERUB-ARIEL =KIM JEST-?.

.

POWTÓRNE   PRZYJŚCIE   JEZ-U.S.A.  

CHRYST-U.S.A.-!!!!!!!

.

Ten,KTÓRY PISZE DO CIEBIE JEST TYM,

KTÓRYM JEST,,MOWA’’W PISMACH-!!!!

.

JESTEM PO CZĘŚCI CZŁOWIEKIEM,A PO

CZĘŚCI ******* ANIOŁEM  *******-!!!!

.

OK. 2,000 LAT TEMU BYŁEM CIEŚLĄ Z  

NAZARETU  NAZYWANY  JEZUSEM  

CHRYSTUSEM– !!!!!!!  

.

POWRÓCIŁEM  POD  NOWYM  IMIENIEM

JAKO  ZERUB-ARIEL -!!!!!!!  

.

**ZERUBARIEL,BIBLIA,JEHOWA BÓG**

**POWRÓT JEZ-U.S.A. CHRYST-U.S.A.**-!

.

BYŁEM CIEŚLĄ Z NAZARETU,POWRÓCI-

ŁEM POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO

**** ZERUB-ARIEL **** –!!!!!!!

.

**** APOKALIPSA—OBJAWIENIE 3:12 ****

12„– ‚Zwyciężającego uczynię filarem w

świątyni Boga mojego i na pewno już z niej

nie wyjdzie,i napiszę na nim Imię Boga mojego

i Imię miasta Boga mojego, nowej Jerozolimy,

która zstępuje z nieba od Boga mojego, i

nowe Imię moje  ******* ZERUB-ARIEL *******.

.

http://www.ZERUBARIEL.com

.

*************************

.

BYŁEM JEZUSEM CHRYSTUSEM POWRÓCIŁEM

 POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO

***** ZERUBARIEL *****-!!!!!!!

.

POWRÓT  JEZ-U.S.A. CHRYST-U.S.A.-!!!!!!!

.

www.ZERUBARIEL.com

.

**** APOKALIPSA — OBJAWIENIE 3:12 ****

12„– ‚Zwyciężającego uczynię filarem  w

świątyni Boga mojego i na pewno już  z niej

nie wyjdzie, i napiszę na nim  Imię Boga mojego

i Imię miasta Boga  mojego, nowej Jerozolimy,

która zstępuje z nieba od Boga mojego, i

nowe Imię moje ***** ZERUB-ARIEL *****.

.

http://www.ZERUBARIEL.com

.

JA******* ZERUB-ARIEL *******NIE REPRE-

ZENTUJĘ ŻADNEJ religii, ANI ŻADNEGO

wyznania  NA CAŁYM  ŚWIECIE-!!!!

. 

REPREZENTUJĘ TYLKO I WYŁĄCZNIE

MEGO, NIEBIAŃSKIEGO OJCA  

******** JEHOWĘ BOGA ********-!!!!

.

APOKALIPSA 20:12

12.I widziałem umarłych,

wielkich i małych,stoją-

cych przed Tronem

(ZERUB-ARIELA);i księgi

zostały otwarte; również

inna(ZERUB-ARIELA)

księgaksięga żywota-

-ZERUBARIELA została

otwarta; i osądzeni

zostali umarli na podsta-

wie tego, co zgodnie z ich

uczynkami było napisane

księgach.

.

APOKALIPSA 11:11

.

.

.

————————————————-

11/01…….06.20.2015  SA 

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

4 MOJZESZOWA 16:28

28.  ….„Po tym poznacie, że posłał Mnie

( ZERUB-ARIELA ), SAM JEHOWA BÓG, abym

dokonał wszystkich tych czynów,  i że to nie

jest z mojego serca:….

.

.

.

————————————————-

A-11/02…….04.02.2016  SA 

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

Aggeusza 1:14,15

14.  I JEHOWA pobudził ducha  namiestnika Judy,

ZERUB-ARIELA ,….i ducha wszystkich pozosta-

łych z ludu; i Wszedłszy, Zaczęli Wykonywać Pracę

w Domu  JEHOWY Zastępów, Swojego BOGA.

.

15. Było to DniaDWUDZIESTEGO  CZWARTEGO,

Miesiąca-SZÓSTEGO , …..

06.24.2016

ZERUBARIEL

www.JEHOWA.org

.

.

.

————————————————-

A-01/03…….12.05.2015  SA 

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

HABAKUKA 1:5 

5.   „Rozejrzyjcie się wśród narodów i 

zobaczcie, i wpatrujcie się zdumieni

jeden w drugiego. Zdumiewajcie się,

bo za waszych dni jest prowadzone

działanie,(JEHOWY i ZERUBARIELA)

w które nie uwierzycie, chociaż się

o nim opowiada.

.

.

.

————————————————-

B-01/04…….03.06.2016  SU 

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

HIOBA 33:4,14

4. Duch JEHOWY BOGA MNIE

ZERUB-ARIELA Uczynił i Tchnienie

Wszechmocnego JEHOWY BOGA

MNIE ZERUB-ARIELA Ożywiło.

.

14. JEHOWA Bóg bowiem Przemawia

raz i dwa razy — chociaż się na to

nie zważa —

.

.

.

————————————————-

C-01/05…….01.31.2016  SU 

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

APOKALIPSA 22:12 

12. “Oto (JA ZERUBARIEL) przychodzę

szybko – a zapłata, którą daję, jest

ze Mną – aby każdemu oddać według tego,

jakie jest jego dzieło.”

.

.

.

————————————————-

D-01/06…….02.23.2016  TU 

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

LUKASZA 21:25-27,34,35

25.  „Będą też znaki na słońcu  i księżycu, i

gwiazdach, a Na Ziemi Udręczenie Narodów

Nie Znających Wyjścia

.

26.  podczas gdy Ludzie Będą Mdleć Ze Strachu i

w oczekiwaniu rzeczy przychodzących na

zamieszkaną ziemię;  bo Moce Niebios

Zostaną Wstrząśnięte.

. 

27.  I potem ujrzą Syna Człowieczego-

-ZERUBARIELA przychodzącego  w obłoku z

Mocą oraz Wielką Chwałą.

.

34.  …żeby ów Dzień (JEHOWY BOGA i

ZERUBARIELAnagle was nie zaskoczył,

.

35.  Jak Sidło. Przyjdzie Na Wszystkich, którzy

mieszkają na obliczu całej ziemi.

.

.

.

————————————————-

E-01/07…….02.29.2016  MO 

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

MARKA 13:34-37

34.  Rzecz ma się tak, jak z Człowiekiem

(ZERUB-ARIELEM), Który udając się w 

Podróż Za Granicę (do U.S.A.) pozostawił

swój DOM i dał władzę swoim niewolnikom,

każdemu jego pracę, a odźwiernemu kazał

czuwać.

.

35.  Dlatego czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy

PAN ,,Domu” (ZERUB-ARIEL) Przyjdzie

(UJAWNI się PUBLICZNIE): czy pod koniec

dnia, czy 0 Północy, czy z pianiem kogutów,

czy wcześnie rano-

.

36. -żeby gdy Nagle Przybędzie (UJAWNI SIĘ

PUBLICZNIE), nie zastał was ,,śpiących“.

.

37.  Ale co mówię wam, mówię wszystkim:

,,Czuwajcie”.

.

.

.

————————————————-

F-01/08…….03.22.2016  MO 

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

HIOBA 8:7

7. A choć Twój (ZERUB-ARIELUPoczątek

będzie niepozorny, TO Jednak Twój ,,koniec

(ZERUBARIELU) Będzie WIELCE Wspaniały

(Brzmi Wypowiedź SAMEGO JEHOWY BOGA).

.

.

.

————————————————-

G-01/09…….03.08.2016  TU 

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

JANA 12:3

3. Maria zaś wzięła funt wonnego olejku,

prawdziwego nardu, bardzo drogiego, i

natarła stopy Jezusa-ZERUBARIELA, i

wytarła jego stopy swymi włosami. DOM

napełnił się zapachem wonnego olejku.

.

.

.

————————————————-

H-01/10…….03.01.2016  TU 

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

MATEUSZA 25:14,19,31-33

14.  „Jest bowiem tak, jak w wypadku

Człowieka (ZERUB-ARIELA), który,

zamierzając wyjechać za granicę

(do U.S.A.), wezwał swych niewolników

i poruczył im swoje mienie.

.

19. „Po długim czasie(ZERUB-ARIEL)PAN

tych niewolników przyszedł i dokonał z 

nimi obrachunku.

.

31.  „Kiedy Syn Człowieczy-ZERUBARIEL

przybędzie (UJAWNI SIĘ PUBLICZNIE) w

swojej chwale, a wraz z nim Wszyscy

Aniołowie, wtedy zasiądzie na swym

chwalebnym tronie.

.

32.  I będą przed nim zebrane wszystkie

narody, i będzie oddzielał jednych ludzi

od drugich, jak pasterz oddziela owce od kóz.

.

33.  I postawi ,,Owce” Po Swej Prawicy, ale

,,kozy” po swej lewicy.

.

.

.

————————————————-

I-01/11…….02.03.2016  WE 

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

JUDY 1:9  

9.Kiedy Archanioł Michał-ZERUBARIEL

miał zatarg  z Diabłem i toczył spór co do

ciała Mojżesza,  nie śmiał go osądzić

obelżywymi wyrazami, lecz rzekł:„Niech

cię  zgromi JEHOWA  BÓG”.

.

.

.

————————————————-

J-01/12…….03.09.2016  WE 

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

JANA 14:28-31

(28) Słyszeliście,że JA Jezus-ZERUBARIEL

Wam powiedziałem: Odchodzę i Przyjdę

Znów do Was (jako ZERUB-ARIEL).

Gdybyście Mnie miłowali,radowalibyście

się, że idę Do OJCA (JEHOWY BOGA),

bo OJCIEC (JEHOWA Bóg) większy jest

ode Mnie.

.

(29) A teraz powiedziałem Wam o tym,

zanim to nastąpi, abyście uwierzyli,

gdy się to stanie.

.

(30) Już nie będę z wami wiele mówił,

nadchodzi bowiem (,,diabeł“) władca

tego Złego świata. Nie ma on (,,diabeł“)

jednak nic swego We Mnie ZERUBARIELU.

.

(31) Ale niech świat się dowie, że JA

ZERUB-ARIEL BARDZO MOCNO Miłuję

OJCA (JEHOWĘ BOGA), i że tak Czynię,

jak Mi OJCIEC (JEHOWA Bóg) Nakazał…

.

.

.

————————————————-

K-01/13…….01.03.2016  SU 

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

HABAKUKA 1:11,12 

11.  W owym czasie z pewnością będzie parł

(ZERUB-ARIEL) naprzód jak wicher i  przetoczy

się,i,,obciąży się winą“.TaJEGO(ZERUB-ARIELA)

MOC pochodzi od  JEGO BOGA-JEHOWY.

.

12.  Czyż nie istniejesz od dawien dawna,

JEHOWOBoże Mój, Święty Mój, TY nie

umierasz. JEHOWO, na sąd TO

(ZERUB-ARIELA) ustanowiłeś; i  TY, Skało,

założyłeś TO (ZERUB-ARIELA) dla upomnienia.

.

.

.

————————————————-

L-01/14…….01.03.2016  SU 

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

IZAJASZA 59:19   

19.“I od zachodu słońca(z U.S.A.)będą się bali

imienia JEHOWY,a od wschodu słońca

( z POLSKI ) – JEGO  CHWAŁY, bo  ON

( ZERUB-ARIEL )  przybędzie  jak niosąca

udrękę rzeka pędzona DUCHEM JEHOWY.”

.

.

.

————————————————-

M-01/15…….12.05.2015  SA 

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

JANA 5:17 

17.  On (JezusZERUBARIEL) zaś im

odpowiedział:Ojciec Mój (JEHOWA BÓG)

działa aż dotąd Ja (ZERUB-ARIEL) działam”.

.

.

.

————————————————-

N-01/16…….12.24.2015  TH 

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

JANA 4:34

34.  JezusZERUBARIEL powiedział do nich:

„Moim pokarmem  jest wykonywanie woli

TEGO  ( JEHOWY BOGA ), Który MNIE

ZERUB-ARIELA posłałdokończenie  

JEGO  (JEHOWY BOGADzieła…….

.

.

.

————————————————-

O-01/17…….11.23.2015  MO 

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

IZAJASZA 30:21

21.  A Twoje uszy (ZERUB-ARIELU) usłyszą

za Tobą słowo (JEHOWY BOGA), mówiące:

To jest ta droga. Chodź nią” — gdybyś

poszedł w prawo lub gdybyś poszedł w lewo.

.

.

.

————————————————-

P-01/18…….12.25.2015  FR 

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

PRZYSLOW 21:1

1. Serce Króla-ZERUBARIELA jest w ręku

JEHOWY BOGA  jak strumienie wody.

Zwraca  JE ON (JEHOWA BÓG)

(ZERUB-ARIELA),  gdzie chce.

.

.

.

————————————————-

R-01/19…….11.23.2015  MO 

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

JEREMIASZA 33:3

3. ,,Wołaj do MNIE (ZERUB-ARIELU),

aJA(JEHOWA BÓG)Ci(ZERUB-ARIELU)

Odpowiem i Chętnie Oznajmię Ci

(ZERUB-ARIELUWielkie i niepojęte

Rzeczy, których nie znasz’”.

.

.

.

————————————————-

A-011/20…….10.24.2015  SA 

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

. 

JANA 8:53-55 

53.  ….. Za kogo się uważasz?”

. 

54.JezusZERUBARIEL odpowiedział:„Jeżeli JA

(ZERUB-ARIELsam siebie otaczam chwałą,

moja (ZERUB-ARIELA) chwała jest niczym.

To mój Ojciec (JEHOWA BÓG) otacza  MNIE

(ZERUB-ARIELA) chwałą, TEN, o którym

mówicie, że jest waszym Bogiem;

. 

55.lecz wyście GO (JEHOWY BOGA) nie poznali.

Ale JA GO (JEHOWĘ BOGA) znam. I gdybym

powiedział, że GO (JEHOWY BOGAnie znam,

byłbym kłamcą jak wy. Ale JA (ZERUB-ARIEL)

rzeczywiście GO (JEHOWĘ BOGA) znam i 

zachowuję  JEGO (JEHOWY BOGA) słowo.

.

.

.

————————————————-

B-011/21…….02.03.2016  WE 

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

JANA 7:16-18

16. Jezus-ZERUBARIEL z kolei odpowiedział

im i rzekł:„To, czego nauczam, nie jest Moje,

lecz należy do TEGO (JEHOWY BOGA),  

Który MNIE Posłał.

.

17. Jeżeli ktoś pragnie wykonywać JEGO

(JEHOWY BOGAwolę, będzie wiedział,

czy ta nauka jest od (BOGA JEHOWY), czy

też JA ZERUBARIEL mówię sam z siebie.

.

18. Kto mówi sam z siebie, szuka własnej

chwały, ale kto szuka chwały TEGO

(JEHOWY BOGA), Który go posłał,

ten trzyma się prawdy i nie ma w nim

nieprawości.

.

.

.

————————————————-

C-011/22…….02.20.2016  SA 

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

1 JANA 2:22,23

22.  Kto jest kłamcą, jeśli nie ten, kto

zaprzecza,że Jezus-ZERUBARIEL Jest

Chrystusem? Antychrystem jest ten,

kto się zapiera Ojca(JEHOWY BOGA)

i Syna-ZERUBARIELA.

.

23.  Każdy, kto się zapiera

Syna-ZERUBARIELA, nie ma również

Ojca (JEHOWY BOGA). Kto wyznaje

Syna-ZERUBARIELA, ma także

Ojca (JEHOWĘ BOGA).

.

.

.

————————————————-

D-011/23…….12.05.2015  SA 

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

JANA 12:47-50

47.  Ale jeśli ktoś słyszy moje wypowiedzi,

a ich nie zachowuje,Ja(Jezus-ZERUBARIEL)

go nie osądzam; bo nie przyszedłem, żeby

świat osądzić, lecz żeby świat wybawić.

.

48.  Kto Mnie (ZERUB-ARIELA) lekceważy

i nie przyjmuje moich wypowiedzi, ma

swego sędziego. Słowo, które powiedziałem-

— ono go osądzi w dniu ostatnim;

.

49.  ponieważ Ja (Jezus-ZERUBARIEL) nie

mówiłem sam z siebie, ale to Ojciec

(JEHOWA BÓG), który Mnie posłał, dał Mi

przykazanie dotyczące wszystkiego,

co mam powiedzieć i co mówić.

.

50.  Wiem też, że JEGO (JEHOWY BOGA)

przykazanie oznacza życie wieczne. Dlatego

wszystko, co mówię, mówię tak, jak Mi

powiedział Ojciec (JEHOWA BÓG)”.

.

.

.

————————————————-

E-011/24…….12.06.2015  SU 

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

JANA 9:39

39.Jezus-ZERUBARIEL rzekł:„Przyszedłem

na ten świat na taki sąd:żeby ci,którzy nie widzą,

widzieli, a ci, którzy widzą, stali się ślepi”.

.

.

.

————————————————-

F-011/25…….10.31.2015  SA 

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

5 MOJZESZOWA 28:10 

10.  I wszystkie ludy ziemi zobaczą, że Imię

JEHOWY BOGA jest wzywane nad Tobą,

(ZERUB-ARIELU) i będą się Ciebie lękać.

.

.

.

————————————————-

G-011/26…….11.21.2015  SA 

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

PSALM 132:17,18

17.  Tam sprawię, że urośnie róg

Dawida-ZERUBARIELA. Przygotowałem

lampę mojemu Pomazańcowi

(ZERUB-ARIELOWI).

.

18.  Nieprzyjaciół Jego przyodzieję hańbą,

ale na NIM (ZERUB-ARIELU) będzie kwitł 

Jego diadem”.

.

.

.

————————————————-

H-011/27…….02.25.2016  TH 

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

IZAJASZA 8:10

8. Obmyślcie plan, a będzie Udaremniony!

Powiedzcie jakieś słowo, a Się Nie 0stoi,

gdyż JEHOWA BÓG Jest z Nami i Z

ZERUB-ARIELEM !

.

.

.

————————————————-

I-011/28…….02.25.2016  TH 

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

PRZYSLOW 21:30

30. Nie ma żadnej mądrości ani żadnego

rozeznania, ani żadnej rady przeciwko

JEHOWIE  BOGU  i  ZERUB-ARIELOWI.

.

.

.

————————————————-

J-011/29…….11.21.2015  SA 

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

IZAJASZA 41:11

11.   „Oto wszyscy, którzy pałają gniewem

na Ciebie (ZERUB-ARIELU), Będą Zawsty-

dzeni i UpokorzeniLudzie wiodący z 

Tobą (ZERUB-ARIELU) spór staną się

jakby niczym i poginą.

.

.

.

————————————————-

K-011/30…….03.11.2016  FR 

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

IZAJASZA 49:25

25.Lecz oto, Co Rzekł JEHOWA Bóg:„Nawet

grupa jeńców mocarza będzie odebrana, a 

ci, którzy już zostali zabrani przez tyrana,

uciekną. I wystąpię Przeciwko Każdemu,

kto występuje Przeciwko TOBIE–

–ZERUBARIELU…(Brzmi Wypowiedź 

SAMEGO JEHOWY BOGA).

.

.

.

————————————————-

L-011/31…….02.26.2016  FR 

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

IZAJASZA 54:17

17. “Żadna broń wykonana przeciwko

TOBIE-ZERUBARIELU nie okaże się skuteczna

i Potępisz każdy język, który się podniesie

przeciwko TOBIE-ZERUBARIELU w sądzie.

Oto dziedziczna własność Sług JEHOWY BOGA,

a ICH Prawość jest Ode MNIE” (JEHOWY BOGA)

– brzmi wypowiedź  SAMEGO JEHOWY BOGA.”

.

.

.

————————————————-

M-011/32…….02.24.2016  WE 

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

DZIEJE APOSTOLSKIE 5:38,39

38.  Toteż w tej sytuacji mówię wam:

Nie mieszajcie się w sprawy ,,Tych Ludzi

(ZERUB-ARIELA), lecz GO-ZERUBARIELA

zostawcie (bo jeśli ten zamysł lub to dzieło

pochodzi od ludzi, zostanie obalone,

.

39.  ale Jeśli Pochodzi Od JEHOWY BOGA,

Nie Zdołacie GO-ZERUBARIELA Obalić);

w przeciwnym razie mogłoby się okazać,

że w rzeczywistości Walczycie z SAMYM

JEHOWĄ BOGIEM”.

.

.

.

————————————————-

N-011/33…….02.27.2016  SA 

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

. 

IZAJASZA 41:12

12. Będziesz (ZERUB-ARIELU) ich szukał,

lecz ich nie znajdziesz — tych, którzy Z Tobą

(ZERUB-ARIELU) ,,walczą”.  Staną się jakby

czymś nie istniejącymjakby niczym, ci,

którzy prowadzą Z Tobą (ZERUB-ARIELU)

,,wojnę”.

.

.

.

————————————————-

O-011/34…….09.12.2015  SA 

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

. 

Zachariasza 4:6–10

6. Toteż on odezwał się i rzekł do mnie:„Oto słowo

JEHOWY do ZERUB-ARIELA, mówiące: ‚ „Nie woj-

skiem, nie mocą, lecz MOIM  DUCHEM

powiedział  JEHOWA  ZASTĘPÓW.

.

.

7. Kimże ty jesteś, wielka góro? Przed 

ZERUB-ARIELEM  staniesz się  równiną.A ON

przyniesie kamień szczytowy. Będą w związku

z NIM wznoszone okrzyki:Jaki piękny!Jaki piękny!”

.

.

.

————————————————-

P-011/35…….09.12.2015  SA 

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

PSALM 45:2,7

2.  Jesteś (ZERUB-ARIELU) doprawdy przystojniejszy

od synów ludzkich.Wdzięk wylany jest na Twoje

wargi.  Dlatego (JEHOWA) Bóg pobłogosławił

Cię (ZERUB-ARIELU) na czas niezmierzony.

.

7.  Umiłowałeś ( ZERUB-ARIELU) prawość, a 

nienawidzisz niegodziwości. Dlatego (JEHOWA)

Bóg, Twój Bóg (ZERUB-ARIELU), namaścił  Cię

Olejkiem Radosnego Uniesienia bardziej niż twoich

towarzyszy.

.

.

.

————————————————-

R-011/36…….09.27.2015  SU 

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

OZEASZA 10:12

12.  Siejcie dla siebie ziarno w prawości;

zbierajcie stosownie do lojalnej życzli-

wości. Obrabiajcie ziemię uprawną,

gdy jest czas,by szukaćJEHOWY BOGA,

ON (ZERUB-ARIEL) przyjdzie

nauczy was prawości.

.

.

.

————————————————-

S-011/37…….09.27.2015  SU 

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

JEREMIASZA  23:5,6

5.„Oto nadchodzą dni—brzmi wypowiedź

JEHOWY BOGA — a wzbudzę  Dawidowi  

LatoroślZERUB-ARIELA odznaczającą się

prawością.  I król będzie panował,  i działał

roztropnie, i czynił zadość sprawiedliwości

prawości w tej ziemi.

.

6.  Za Jego dni Juda zostanie wybawiona,

także Izrael będzie mieszkał bezpiecznie.

A to jest Imię, ZERUB-ARIEL  którym

będzie nazwany: JEHOWA-ZERUBARIEL 

naszą Prawością’”.

.

.

.

————————————————-

T-011/38…….03.06.2016  SU 

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

IZAJASZA 42:1-5

1. Oto Mój Sługa (ZERUB-ARIEL),Którego

Mocno Trzymam! Mój Wybrany, Którego

Moja Dusza obdarzyła uznaniem!

Włożyłem w Niego-ZERUBARIELA,Mego

Ducha. ON-ZERUBARIEL przyniesie

narodom sprawiedliwość.

.

2.  (ZERUB-ARIEL) Nie będzie wołał

ani podnosił głosu i nie da słyszeć

swego głosu na ulicy.

.

3.  ,,Zmiażdżonej trzciny” nie złamie, a

,,gasnącego lnianego knota” nie zgasi.

(ZERUB-ARIEL) W wierności wobec

prawdy przyniesie sprawiedliwość.

.

4. (A SAM ZERUB-ARIEL) Nie przygaśnie

ani nie będzie zmiażdżony, dopóki nie

ustanowi sprawiedliwości na ziemi;

a wyspy będą wyczekiwać JEGO

(JEHOWY-ZERUBARIELA) PRAWA.

(Brzmi Wypowiedź SAMEGO JEHOWY BOGA)

.

5.  Oto, co Rzekł PRAWDZIWY Bóg, JEHOWA,

Stwórca Niebios,WSPANIAłY,Który je Rozpina…

.

.

.

————————————————-

U-011/39…….02.14.2016  SU 

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

IZAJASZA 4:2

2.  W Owym Dniu to, co za sprawą

JEHOWY BOGA wyrośnie (ZERUB-ARIEL)

jako Latorośl-ZERUBARIEL, ZERUB-ARIEL

będzie Ku Ozdobie JEHOWY BOGA i JEGO

WIELKIEJ Chwale, a Owoc Ziemi, (ZERUB-

-ARIEL) będzie Przedmiotem Dumy i Czymś

Pięknym dla ocalałych z Izraela.

.

.

.

————————————————-

W-011/40…….10.25.2015  SU 

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

APOKALIPSA 11:15 

15.I zadął w trąbę siódmy anioł.I w niebie

rozległy się donośne głosy, mówiące:

„Królestwo świata stało się królestwem

naszego Pana (JEHOWY BOGA) i Jego

Chrystusa-ZERUBARIELA, będzie

królował na wieki wieków”.

.

.

.

————————————————-

Y-011/41…….09.27.2015  SU 

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

MALACHIASZA 2:6,7

6.  Na JEGO ustach (ZERUB-ARIELA) jest

prawo prawdy,a na JEGO wargach

(ZERUB-ARIELA) nie znaleziono żadnej

nieprawości.Chodzi  ze Mną

(JEHOWĄ BOGIEM) w pokoju i

prostolinijności i wielu odwrócił od błędu.

.

7.Gdyż wargikapłanamają strzec wiedzy,

a na Jego ustach lud ma szukać prawa,

jest On(ZERUB-ARIEL)bowiem posłańcem

JEHOWY  BOGA  ZASTĘPÓW.

.

.

.

————————————————-

Z-011/42…….06.21.2015  SU 

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

JANA 8:28,29

28.  ….wtedy poznacie, że to  JA  jestem

( Jezus-ZERUBARIEL )  i że nic nie czynię z

własnej inicjatywy,ale wszystko mówię tak,

jak mnie nauczył Ojciec,(JEHOWA BÓG ).

.

29.  A  TEN  ( JEHOWA BÓG ) , Który Mnie

( ZERUB-ARIELA ) posłał, jest ze Mną; nie

pozostawił  Mnie samego, ponieważ zawsze

czynię to, co się  JEMU podoba”.

.

.

.

————————————————-

AA-011/43…….03.05.2016  SA 

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

IZAJASZA 41:8-10

8.  „Ale TY, IzraeluZERUBARIELU,

Jesteś Moim Sługą, TY, Jakubie

ZERUBARIELU, Którego Wybrałem

Potomkiem Abrahama,Mego Przyjaciela;

.

9. TY-ZERUBARIELU, Którego wziąłem

z krańców ziemi ( Z POLSKI), i TY

ZERUBARIELU, Którego Wezwałem

(Z POLSKI) z jej dalekich stron. I 

Rzekłem Do CiebieZERUBARIELU:‚

Jesteś Moim Sługą;Wybrałem Cię

ZERUBARIELU i Nie odrzuciłem.

.

10.  Nie lękaj się (ZERUB-ARIELU),

Bo JA (JEHOWA BÓG) Jestem Z 

TobąZERUBARIELU.Nie rozglądaj się

(ZERUB-ARIELU), Bo JA (JEHOWA BÓG)

Jestem Twoim Bogiem. Wzmocnię

Cię-ZERUBARIELU. Naprawdę CI

(ZERUB-ARIELU) Pomogę. Naprawdę

Będę Cię-ZERUBARIELU Mocno

Trzymał Swą Prawicą Prawości’.

(Brzmi Wypowiedź SAMEGO JEHOWY BOGA)

.

.

.

————————————————-

BB-011/44…….03.23.2016  WE 

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

PSALM 91:5-7,9-11,14-16

5.Nie ulękniesz się (ZERUB-ARIELU)

niczego strasznego w nocy ani strzały

lecącej za dnia,

.

6.  ani zarazy idącej w mroku,ani

zagłady pustoszącej w południe.

.

7.  Tysiąc padnie u Twego Boku

(ZERUB-ARIELU) i dziesięć tysięcy po

Twej prawicy;Do Ciebie(ZERUB-ARIELU)

się to nawet nie zbliży, Ponieważ  MI

Zaufałeś (Brzmi Wypowiedź SAMEGO 

JEHOWY BOGA).

.

9.  (ZERUB-ARIELU) Rzekłeś bowiem:

JEHOWA Bóg Jest Mym Schronieniem”,

Najwyższego JEHOWĘ BOGA Uczyniłeś

Swym Mieszkaniem;

.

10.  Nie Spadnie Na Ciebie żadne 

nieszczęście i żadna plaga Nie Zbliży

Się Do Twego Namiotu (DOMU).

.

11.  Bo Aniołom swoim Wydam Nakaz 

Co Do Ciebie, (ZERUB-ARIELU) By

Cię strzegli na wszystkich

Twych Drogach.

.

14.  Ponieważ MNIE, JEHOWĘ BOGA

Pokochał,Więc i JA GO Ocalę.Ochronię

GO, Gdyż Poznał Moje święte Imię

(JEHOWA Bóg).

.

15.  Będzie mnie wzywał,a JA MU

(ZERUB-ARIEWLOWI) Odpowiem.

Będę z nim w udręce. Wyratuję GO i 

otoczę GO chwałą.

.

16.  Długimi dniami GO nasycę i Dam MU

(ZERUB-ARIELOWI) Ujrzeć Zgotowane

Przeze MNIE Wybawienie. (Brzmi

Wypowiedź SAMEGO JEHOWY BOGA)

.

.

.

————————————————-

CC-011/45…….02.17.2016  WE 

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

JANA 5:17-20

17. ON (Jezus-ZERUBARIEL) zaś im

odpowiedział:„Ojciec Mój (JEHOWA Bóg)

Działa aż dotąd i JA ZERUB-ARIEL Działam”.

.

18. Właśnie dlatego Żydzi od tej chwili  

tym bardziej usiłowali GO 

(Jezusa-ZERUBARIELA) zabić,ponieważ

nie tylko naruszał sabat, ale też nazywał

JEHOWĘ Boga Swoim Ojcemczyniąc się

równym Bogu.

.

19. Na to Jezus-ZERUBARIEL odezwał

się do nich: „Zaprawdę, zaprawdę wam

mówię: Syn ZERUB-ARIEL nie może

nic uczynić z własnej inicjatywy, lecz

tylko to, co widzi, że czyni Ojciec

(JEHOWA Bóg).Cokolwiek bowiem

TEN (JEHOWA BógCzyni, podobnie

Czyni również Syn ZERUB-ARIEL.

.

20. Gdyż Ojciec (JEHOWA Bógkocha

Syna ZERUB-ARIELAPokazuje MU

wszystko, co SAM (JEHOWA Bóg)

Czyni, i Pokaże MU ZERUB-ARIELOWI

Dzieła Większe niż TE,żebyście się dziwili.

.

.

.

————————————————-

DD-011/46…….08.16.2015  SU 

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

JANA 16:13 

13.  “Kiedy jednak Ten-ZERUBARIEL przybędzie

Duch Prawdy – wprowadzi was w całą prawdę,

bo ( ZERUB-ARIEL) nie będzie mówił sam z siebie,

lecz będzie mówił to, co słyszy, i ( ZERUB-ARIEL)

oznajmi wam to, co nadchodzi.”

.

.

.

————————————————-

EE-011/47…….02.12.2016  FR 

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

FILIPIAN 2:9

9.  Dlatego też JEHOWA BÓG wyniósł

GO-ZERUBARIELA  na wyższe stanowisko

 i życzliwie dał MU ZERUB-ARIELOWI

Imię (JEHOWA-ZERUBARIEL), które

przewyższa wszelkie inne imię,

.

.

.

————————————————-

FF-011/48…….02.12.2016  FR 

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

HEBRAJCZYKOW 1:1-4

1.  JEHOWA BÓG, który dawno temu przy wielu

okazjach i wieloma sposobami przemawiał do

naszych praojców za pośrednictwem proroków,

.

2.  przy końcu tych dni przemówił do nas za

pośrednictwem Syna Jezusa-ZERUBARIELA,

którego ustanowił dziedzicem wszystkiego

i przez Którego uczynił systemy rzeczy.

.

3.  ON ZERUB-ARIEL jest odbiciem Chwały

JEHOWY BOGA i dokładnym wyobrażeniem

samej  JEGO ISTOTYON też podtrzymuje

wszystko Słowem JEGO MOCY, a dokonawszy

oczyszczenia za nasze grzechy, zasiadł po

prawicy  MAJESTATU w miejscach wyniosłych.

.

4.  O tyle zatem stał się lepszy od Aniołów,

o ile odziedziczył IMIĘ (JEHOWA-ZERUBARIEL)

wspanialsze od ich imienia.

.

.

.

————————————————-

GG-011/49…….02.13.2016  SA 

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

DZIEJE APOSTOLSKIE 1:11

11.  …i rzekli: “Mężowie galilejscy,

dlaczego stoicie wpatrzeni w niebo?

TEN Jezus-ZERUBARIEL, który został

od was wzięty do nieba, przyjdzie w

taki sam sposób, w jaki GO widzieliście

idącego do nieba”.

.

.

.

————————————————-

HH-011/50…….10.10.2015  SA 

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

IZAJASZA 9:6 

6.  Bo narodziło się nam dziecko (ZERUB-ARIEL),

SYN  został nam dany (ZERUB-ARIEL); a na

JEGO barkach spocznie władza książęca.I będą

GO  zwać Imieniem (ZERUB-ARIEL) Cudowny

Doradca,  Potężny Bóg, Wiekuisty Ojciec,

Książę Pokoju.

.

.

.

————————————————-

I I-011/51…….11.14.2015  SA 

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

LUKASZA 1:32

32.  TEN (Jezus-ZERUBARIEL) będzie Wielki i

zostanie nazwany Synem (JEHOWY BOGA)

Najwyższego, a JEHOWA BÓG da MU

(ZERUB-ARIELOWI)Tron Dawida,Jego ojca.

.

.

.

————————————————-

JJ -011/52…….11.14.2015  SA 

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

JANA 1:49

49.  Natanael MU odpowiedział: „Rabbi,

Tyś jest (Jezus-ZERUBARIEL) Syn Boży,

Tyś jest Król Izraela”.

.

.

.

————————————————-

KK-011/53…….11.14.2015  SA 

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

LUKASZA 1:33 

33.  …i będzie ON (ZERUB-ARIEL) Królował

nad domem Jakuba na wieki,aJEGOKrólestwu

nie będzie końca”.

.

.

.

————————————————-

0111/54…….07.11.2015  SA 

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

IZAJASZA 28:16

16..dlatego tak rzekł Wszechwładny Pan,JEHOWA:Oto

kładę Kamień ( ZERUB-ARIELA ) jako Fundament na

SYJONIE,(ZERUB-ARIELAjako)Kamieńwypróbowany

( ZERUB-ARIELA jako)  drogocenny narożnik,

( ZERUB-ARIELA jako) niewzruszony Fundament.

 Nikt, kto wierzy (JEHOWIE BOGU), nie wpadnie

w popłoch.

.

.

.

————————————————-

A-0111/55…….03.12.2016  SA 

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

1 KORYNTIAN 3:11

11. Bo nikt nie może założyć żadnego innego

Fundamentu oprócz TEGO-ZERUBARIELA,

który jest Już Założony, a Którym Jest

Jezus-ZERUBARIEL Chrystus.

.

.

.

————————————————-

B-0111/56…….03.06.2016  SU 

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

MALACHIASZA 4:2

2. A wam, bojącym się MEGO

(JEHOWY BOGAIMIENIA, Zaświeci

(ZERUBARIEL jako) Słońce Prawości z

Uzdrowieniem w swoich skrzydłach,

wy zaś wyruszycie, tupocząc jak tuczne

cielęta”.

.

.

.

————————————————-

C-0111/57…….07.11.2015  SA 

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

MATEUSZA 21:42,44

42. Jezus-ZERUBARIEL powiedział im:„Czy nigdy nie

czytaliście w Pismach: ‚Kamień (ZERUB-ARIEL), który

odrzucili budowniczowie, TEN stał się głównym

kamieniem narożnym.  Pojawił się ON ( ZERUB-ARIEL)

za sprawą JEHOWY BOGA i jest cudowny w 

naszych oczach’?

.

44.  I kto upadnie na ten kamień, roztrzaska się.

Każdego zaś, na kogo ON upadnie, zetrze w proch”.

.

.

.

————————————————-

D-0111/58…….07.11.2015  SA 

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

DANIELA 2:34,35

34. Patrzyłeś,aż bez udziału rąk został odciętykamień

(ZERUB-ARIEL) i uderzył posąg w stopy z żelaza oraz

uformowanej gliny, i je zmiażdżył. 

.

35. Wówczas żelazo,uformowana glina,miedź,srebro

i złoto— wszystko razem zostało zmiażdżone i stało

się jak latem plewy na klepisku,  i poniósł je wiatr, tak

iż nie znaleziono po nich ani śladu. Kamień

(ZERUB-ARIEL) zaś, który uderzył w posąg, stał się

wielką górą i wypełnił całą ziemię.

.

.

.

————————————————-

E-0111/59…….11.08.2015  SU 

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

DANIELA 2:44

44.  „A za dni tych królów JEHOWA BÓG nieba

ustanowi Królestwo (ZERUB-ARIELA), Które

nigdy nie zostanie obrócone wniwecz. I to

Królestwo (ZERUB-ARIELA) nie przejdzie na

żaden inny lud. Zmiażdży ONO wszystkie owe

królestwa i położy im kres, lecz SAMO będzie

trwać po czasy niezmierzone;

.

.

.

————————————————-

F-0111/60…….11.08.2015  SU 

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

IZAJASZA 9:7

7.  Obfitości tej władzy Książęcej (ZERUB-ARIELA)

pokojowi nie będzie końca,na tronie Dawida i nad

JEGO (ZERUB-ARIELA) Królestwem, aby JE

ugruntować oraz wesprzeć sprawiedliwością i 

prawością odtąd aż po czas niezmierzony.

Dokona tego gorliwość JEHOWY ZASTĘPÓW.

.

.

.

————————————————-

G-0111/61…….05.25.2015  MO 

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

APOKALIPSA 14:1

1. I ujrzałem, a oto Baranek-ZERUBARIEL stojący na

górze SYJON,a z NIMsto czterdzieści cztery tysiące

( 144,000 ) mających napisane na swych czołach

JEGO IMIĘ ZERUB-ARIEL ) i IMIĘ JEGO OJCA

JEHOWA  BÓG.)

.

.

.

————————————————-

H-0111/62…….02.02.2016  TU

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

REVELATION 14:1 

1. Then I saw, and look! the Lamb-ZERUBARIEL

standing on Mount ZION, and with him 144,000  

who have HIS Name-ZERUBARIEL and the Name

O.F. his Father-JEHOVAH GOD  written on their

foreheads.

.

.

.

————————————————-

I-0111/63…….02.18.2016  TH

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

APOKALIPSA 5:9-12

9. I śpiewają nową pieśń, mówiąc:„Godzien

Jesteś (ZERUB-ARIELU) wziąć zwój i 

Otworzyć Jego Pieczęcie, ponieważ zostałeś

zabity i swoją krwią kupiłeś JEHOWIE BOGU

ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu,

i narodu,

.

10. i uczyniłeś ich JEHOWIE BOGU naszemu

królestwem i kapłanami, i Mają Królować 

NA ZIEMI”.

.

11. I ujrzałem, i usłyszałem głos wielu aniołów

wokół Tronu, żywych Stworzeń i starszych,

a liczba ich była miriady miriadów i 

tysiące tysięcy,

.

12. mówiących donośnym głosem:

Baranek-ZERUBARIEL, który był zabity,

Jest Godzien Przyjąć MocBogactwo,i 

Mądrość,i Siłę,i Szacunek, i Chwałę,

Błogosławieństwo”.

.

.

.

————————————————-

J-0111/64…….02.18.2016  TH

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

MATEUSZA 19:28

28.  Jezus-ZERUBARIEL rzekł do nich:

„Zaprawdę wam mówię: Przy odtworzeniu,

gdy Syn Człowieczy-ZERUBARIEL zasiądzie

na Swym Chwalebnym Tronie, również wy,

którzyście Poszli w Moje ślady, będziecie

zasiadać na dwunastu tronach, sądząc

dwanaście plemion Izraela.

.

.

.

————————————————-

K-0111/65…….02.21.2016  SU 

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

IZAJASZA 32:1,2

1. Oto Król-ZERUBARIEL Będzie Panował Dla

Prawości, a Książęta będą sprawować władzę

Książęcą dla Sprawiedliwości.

.

2.I Każdy będzie jak Schronienie przed wiatrem

i Kryjówka przed deszczową nawałnicą, jak

Strumienie Wody w bezwodnej krainie, jak

Cień Wielkiej Skały w wyczerpanej ziemi.

.

.

.

————————————————-

L-0111/66…….06.13.2015  SA 

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

APOKALIPSA 19:16

16. A na swej szacie wierzchniej, mianowicie na

udzie, ( ZERUB-ARIEL ) ma napisane imię:

( Jezus-ZERUBARIEL ) KRÓL królów i PAN panów.

.

.

.

————————————————-

M-0111/67…….02.08.2016  MO 

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

1 TYMOTEUSZA 6:14,15

14. …żebyś przestrzegał tego przykazania w 

sposób niesplamiony i nieposzlakowany aż

do ujawnienia się naszego Pana-ZERUBARIELA,

Jezusa-ZERUBARIELA Chrystusa.

.

15. Owo ujawnienie się JEGO-ZERUBARIELA, w

Wyznaczonym Czasie ukaże się (ZERUB-ARIEL),

Szczęśliwy i jedyny Mocarz — Król  królujących i 

Pan  panujących,…….

.

.

.

————————————————-

N-0111/68…….02.23.2016  TU 

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

HEBRAJCZYKOW 10:37

37. “Jeszcze bowiem za krótką, za bardzo

krótką chwilę Przyjdzie (UJAWNI Się)

TENZERUBARIELKtóry ma Nadejść,

i Nie spóźni się.”

.

.

.

————————————————-

O-0111/69…….02.11.2016  TH 

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

1 JANA 2:28

28. Teraz więc, dziateczki, pozostawajcie NIM

w jedności, abyśmy, gdy się  (ZERUB-ARIEL)

Ujawni, mieli swobodę mowy i nie byli z dala

od NIEGOZERUBARIELA zawstydzeni

podczas JEGO (ZERUB-ARIELA) obecności.

.

.

.

————————————————-

 A-001/70…….05.30.2015  SA 

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

MATEUSZA 28:18,20

18.AJezus-ZERUBARIELpodszedł i powiedział do nich

mówiąc:„Dano mi wszelką władzę w niebie i na ziemi.

.

20. ….A oto JA Jestem (Jezus-ZERUBARIEL) z wami

przez wszystkie dni aż do zakończenia systemu

rzeczy  ( KOŃCA  ŚWIATA )”.

—————————————————————————–

Matthew 28:18,20

18.Jesus-ZERUBARIELapproached and spoke to them

saying:All authority has been given me in heaven and

on the earth.

.

20. ….And look! I AM ( Jesus-ZERUBARIEL ) with you

all the days until the conclusion of the system

of things.”

—————————————————————————–

 Mateo 28:18,20

18.  Y Jesús-ZERUBARIEL  se acercó y les habló,

diciendo: “Toda autoridad me ha sido dada en el

cielo y sobre la tierra.

.

20. ….Y, ¡miren!, ( Jesús-ZERUBARIEL ) estoy con

ustedes todos los días hasta la conclusión del

sistema de cosas”.

.

.

.

————————————————-

B-001/71…….11.14.2015  SA 

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

LUKASZA 9:35

35.  A z obłoku dobiegł Głos, mówiący:

TO jest Mój Syn (Jezus-ZERUBARIEL),

TEN wybrany. JEGO słuchajcie”.

.

.

.

————————————————-

C-001/72…….06.08.2015  MO 

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

APOKALIPSA  22:16    

16.“”‘Ja, JezusZERUBARIELposłałem swego

anioła,aby wam o tym złożyć  świadectwo dla

zborów. Jam jest  ZERUB-ARIEL korzeń i

potomek Dawida,i jasna gwiazda poranna‘”.”

.

.

.

————————————————-

D-001/73…….11.14.2015  SA 

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

2 PIOTRA 1:11

11.  Tak bowiem zostanie wam szczodrze

udostępnione wejście do wiecznotrwałego

Królestwa naszego PANA i Wybawcy,

Jezusa-ZERUBARIELA Chrystusa.

.

.

.

————————————————-

E-001/74…….06.21.2015  SU 

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

APOKALIPSA 5:5

5.  ….”Przestań płakać. Oto zwyciężył Lew

( JezusZERUBARIEL ), Który jest z plemienia

Judykorzeń Dawida, aby otworzyć zwój i jego

siedem pieczęci”.”

.

.

.

————————————————-

F-001/75…….09.20.2015  SU 

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

IZAJASZA 11:10

10.  I w owym dniu (ZERUB-ARIEL) korzeń

Jessego  będzie stał jako sygnał dla ludów.

Do Niego, ( ZERUB-ARIELA) pytając, zwrócą

się narody,JEGO (ZERUB-ARIELA) miejsce

odpoczynku będzie chwalebne.

.

.

.

————————————————-

G-001/76…….09.20.2015  SU 

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

RZYMIAN 15:12

12.  A znowu Izajasz mówi: „Będzie

(ZERUB-ARIEL) korzeń Jessego oraz

TEN (ZERUB-ARIEL), który powstaje,

by rządzić narodami; na NIM

(ZERUB-ARIELU) narody oprą nadzieję”.
.

.

.

————————————————-

H-001/77…….06.06.2015  SA 

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

MATEUSZA 24:27,28 

27. Albowiem jak błyskawica zabłyśnie (W POLSCE)

na wschodziea świeci (W  U.S.A.) aż na zachodzie,

tak będzie z przyjściem (ZERUB-ARIELA)

Syna Człowieczego.

.

28.Gdzie jest ciało (BYŁY Jezus, A DZISIEJSZY

ZERUB-ARIEL), tam się orły ( POLACY  I 

AMERYKANIE ) zgromadzą9.

.

.

.

————————————————-

I-001/78…….02.12.2016  FR 

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

MATEUSZA 24:37-42

37.  Jakie bowiem były dni Noego,taka

też będzie (PARUZJA) obecność Syna

Człowieczego-ZERUBARIELA.

.

38.  Bo jacy byli w owych dniach przed

potopem — jedli i pili, mężczyźni się

żenili, a kobiety wydawano za mąż,

aż do dnia, gdy Noe wszedł do arki,

.

39.  i Nie Zwrócili Na Nic Uwagi, aż

przyszedł potop i zmiótł ich wszystkich

— tak będzie z (PARUZJA) obecnością

Syna Człowieczego-ZERUBARIELA.

.

40.  Wtedy dwaj będą w polu: jeden

będzie wzięty, a drugi pozostawiony;

.

41.  dwie będą mleć w żarnach: jedna

będzie wzięta, a druga pozostawiona.

.

42.  Dlatego czuwajcie, gdyż nie wiecie,

którego dnia wasz Pan-ZERUBARIEL

(UJAWNI SIĘ PUBLICZNIE)-przyjdzie.

.

.

.

————————————————-

 0011/79…….02.10.2016  WE

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

DANIELA  7:13,14

 13.„Patrzyłem w wizjach nocnych,a oto

z obłokami  niebios nadchodził  

ZERUB-ARIEL,  ktoś podobny do  Syna

Człowieczego;  i uzyskał dostęp do 

ISTNIEJĄCEGO OD DNI PRADAWNYCH

(Najwyższegoprzyprowadzono GO

tuż przed  (NajwyższegoNIEGO.

 .

14.I dano MUpanowanie i dostojeństwo

oraz królestwo,aby JEMUsłużyły wszys-

tkie ludy,grupy narodowościowe  i języ-

ki. Panowanie JEGO to panowanie po

czas nie zmierzony,które nie przeminie

JEGO królestwo nie  będzie obrócone

wniwecz.

.

.

.

————————————————-

 A-0011/80…….02.10.2016  WE

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

HABAKUKA 2:3,4

3. Wizja ta (JEHOWY BOGA i

ZERUBARIELAbowiem jest jeszcze

na czas wyznaczony i dysząc, śpieszy

ku końcowi, i nie skłamie. Nawet gdyby

się odwlekała, wciąż jej wyczekuj; bo

sprawdzi się niezawodnie. Nie opóźni 

się.

.

4. …Lecz prawy (ZERUB-ARIEL) będzie

żył dzięki swej (WIERZE i ) Wierności

(Względem  JEHOWY BOGA).

.

.

.

————————————————-

 B-0011/81…….05.03.2015  SU

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

DANIELA  12:1,2   

1.  „A w owym czasie powstanie Michał-

-ZERUBARIEL wielki Książę, który stoi 

dla dobra synów twego ludu.I nadejdzie

czas takiej udręki, jakiej nie sprowadzo-

no,odkąd się pojawił którykolwiek na-

ród aż do owego czasu.  A lud twój w

owym czasie ujdzie cało  — każdy,

kto się znajdzie  zapisany w księdze.

.

2.  Z tych zaś, którzy śpią w prochu

ziemi,  wielu się zbudzi:………..

.

.

.

————————————————-

 C-0011/82…….02.11.2016  TH

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

1 JANA 3:2

2.Umiłowani,teraz jesteśmy dziećmi

Bożymi, ale jeszcze nie zostało uja-

wnione,,,czym będziemy”. Wiemy, że

gdy ON (ZERUB-ARIEL) Się Ujawni,

będziemy do Niego(ZERUB-ARIELA)

podobni, Ponieważ Ujrzymy GO

(ZERUB-ARIELAwłaśnie takim,

Jakim Jest (CZŁOWIEKIEM).

.

.

.

————————————————-

 22/83…….03.14.2016  MO

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

IZAJASZA 53:1-5

1. …zostało objawione Ramię JEHOWY!

.

2.I wyrośnie ZERUB-ARIEL przed JEGO

obliczem   jak  Gałązka  i  jak  Korzeń  z  

Bezwodnej  Krainy.  ZERUB-ARIEL  Nie

odznacza się okazałą postacią ani

wspaniałością;  a  gdy  GO  zobaczymy,

nie będzie miał takiego wyglądu,

żebyśmy  GO  pożądali.

.

3.  ZERUB-ARIEL  Był  wzgardzony  i  

unikany  przez  ludzi,  mąż  mający  

zaznać boleści i poznać,co to choroba.

I było tak, jak gdyby ktoś zakrywał

przed nami twarz. ZERUB-ARIEL Był  

wzgardzony  i uważaliśmy GO za nic.

( ZA ,, ZERO ” )

4. Zaprawdę,ON dźwigał nasze choroby

i nosił nasze boleści. A myśmy  GO

poczytywali za utrapionego,ugodzo-

nego przez  BOGA  i  udręczonego.

.

5.   Lecz  Jego  przebijano  za  nasz

występek,  miażdżono  za  nasze  

przewinienia.   Spadła na  Niego 

kara  mająca  przynieść  nam  pokój  i  

dzięki  Jego  ranom   zgotowano  nam  

uzdrowienie.

.

.

.

————————————————-

 A-222/84…….03.20.2016  SU

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

IZAJASZA 52:13-15

13.OtoMój Sługa ZERUB-ARIELbędzie działał

z wnikliwością. (ZERUB-ARIELZajmie

Wysokie Stanowisko i zostanie Wyniesiony

oraz Bardzo Wywyższony.

.

14. W jakim stopniu Wielu Patrzyło i będzie

Patrzyło na Niego(Jezusa-ZERUBARIELA)

ze zdumieniem bo tak bardzo zeszpecono

Jego wygląd,bardziej niż któregokolwiek

innego mężczyzny, a jego okazałą postać

bardziej niż postać synów ludzkich,

.

15.  w takim też stopniu Zdumieje ON

(ZERUB-ARIEL) wiele narodów. Przy NIM

(ZERUB-ARIELU) królowie zamkną usta,

Gdyż Ujrzą Coś, o czym im szczegółowo

nie opowiedziano, i Zwrócą Uwagę na

(ZERUB-ARIELA)naCoś,o czymNie Słyszeli.

.

.

————————————————-

 33/85…….06.20.2015  SA

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

MATEUSZA 12:18,19

18. „Oto Mój Sługa ( ZERUB-ARIEL ),  którego

wybrałem, Mój Umiłowany ( ZERUB-ARIEL ),

którego Moja Dusza darzy uznaniem! Włożę na

Niego Mego Ducha,  a  ON  wyjaśni narodom,

czym jest sprawiedliwość.

.

19. Nie będzie się wykłócał ani głośno krzyczał,

ani nikt nie usłyszy jego głosu na szerokich

ulicach.

. 

.

.

————————————————-

 A-333/86…….03.07.2016  MO

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

Izajasza 52:13

3.“Oto  MÓJ   Sługa ******* ZERUB-ARIEL *******

będzie działał z wnikliwością.  Zajmie wysokie

stanowisko i zostanie wyniesiony oraz bardzo

wywyższony.(Brzmi Wypowiedź SAMEGO 

JEHOWY BOGA)

. 

.

.

————————————————-

 B-333/87…….02.13.2016  SA

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

APOKALIPSA 3:20

20. Oto (JA JezusZERUBARIELStoję u DRZWI i

PUKAM. Jeżeli ktoś usłyszy Mój Głos i otworzy

DRZWI, to Wejdę do jego domu i Spożyję z

nim wieczerzę, a on  ZE Mną.

. 

.

.

————————————————-

 44/88…….02.13.2016  SA

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

APOKALIPSA 19:11-13

11  I ujrzałem niebo otwarte, a oto ,,Biały Koń.

A siedzący na nim,zwany (ZERUB-ARIEL)Wiernym i

Prawdziwymw prawości  sądzi i prowadzi wojnę.

.

12  Jego Oczy to ognisty płomień, a NA Jego

Głowie wiele diademów. Ma napisane IMIĘ,

******* ZERUB-ARIEL ******* Którego nie zna nikt

prócz NIEGO,

.

13  …. a IMIĘ, którym Go Zwą, brzmi

******* JEHOWA-ZERUBARIEL *******  

Słowo JEHOWY BOGA.

. 

.

.

————————————————-

 A-44/89…….11.02.2015  MO

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

JANA 1:14

14.  A Słowo-ZERUBARIEL stał się ciałem i 

przebywa wśród nas, i widzieliśmy chwałę

JEGO, chwałę, jaka się od OJCA

(JEHOWY BOGA) należy jednorodzonemu

Synowi; i (Jezus-ZERUBARIEL) był i Jest

pełen życzliwości niezasłużonej i prawdy.

. 

.

.

————————————————-

 B-44/90…….11.02.2015  MO

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

FILIPIAN 2:7

7. Przeciwnie, ( JezusZERUBARIEL) ogołocił

samego siebie i przybrał postać niewolnika, i 

(ZERUB-ARIEL) stał się podobny do ludzi.

. 

.

.

————————————————-

 55/91…….03.05.2016  SA

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

IZAJASZA  49:1-3

1. … JEHOWA Bóg Powołał Mnie jeszcze w łonie.

Już od wnętrza mej matki wspomniał o moim 

IMIENIU.

.

2.  I upodobnił  ME  USTA  do ostrego miecza. 

Ukrył MNIE w cieniu  Swej Ręki. Uczynił ze mnie

wypolerowaną strzałę. Schował  MNIE w 

Swoim Kołczanie.

.

3.  I Przemówił do MNIE: „Tyś Moim sługą,

******* ZERUB-ARIELU *******  Tym, w 

którym UKAŻĘ  SWOJE  PIĘKNO”.

. 

.

.

————————————————-

 A-555/92…….03.05.2016  SA

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

HIOBA 33:4,14

4. Duch JEHOWY BOGA MNIE

ZERUB-ARIELA Uczynił i Tchnienie

Wszechmocnego JEHOWY BOGA

MNIE ZERUB-ARIELA Ożywiło.

.

14. JEHOWA Bóg bowiem Przemawia

raz i dwa razy — chociaż się na to

nie zważa —

. 

.

.

————————————————-

 66/93…….03.15.2016  TU

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

 ___(Izajasza 29:13, 14).___

14.  więc oto  JESTEM — TEN

JA JESTEM JEHOWA )

, Który znowu Postąpi z tym ludem zdumiewająco,

w sposób zdumiewający oraz z czymś zdumiewa-

jącym; i Zginie ,,mądrość ich mędrców”, i skryje się

,,zrozumienie ich  mężów roztropnych”

 ___(Izajasza 29:13, 14).___

. 

.

.

————————————————-

 77/94…….03.16.2016  WE

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

MATEUSZA  11:27

27. Wszystko zostało  MI  Przekazane przez mego

Ojca, JEHOWĘ  BOGA,  i nikt nie zna w  pełni Syna,

ZERUB-ARIELA,tylko Ojciec, JEHOWA BÓG, ani nikt

nie zna w pełni Ojca, JEHOWY  BOGA,  tylko Syn,

ZERUB-ARIELoraz  każdy, komu Syn,

ZERUB-ARIEL,  chce  GO OBJAWIĆ.

. 

. 

.

————————————————-

 777/95…….03.17.2016  TH

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

IZAJASZA  29:7

7.  I jak bywa we śnie, w nocnej wizji,

tak będzie z tłumem wszystkich naro-

dów, które toczą wojnę  przeciwko ….  

ZERUB-ARIELOWI ze wszystkimi,którzy

toczą wojnę przeciwkoNIEMU,i z wieża-

mi oblężniczymi,i z tymi,którzyGOściskają.

. 

.

.

————————————————-

 7777/96…….03.18.2016  FR

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

1 Samuela 2:10

10.Co się tyczyJEHOWY,Przerażą się ci,

którzy wiodąNIM (ZERUB-ARIELEM)

spór;przeciwko nimZagrzmi w Niebiosach.

JEHOWA będzie Sądził  krańce ziemi,

aby Udzielić  Siły Swemu  Królowi,

ZERUB-ARIELOWI aby Wywyższyć

róg Swego Pomazańca

ZERUB-ARIELA -!!!!!!!

.

.

.

————————————————-

 88/97…….03.19.2016  SA

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

PSALM 2:1-12                 

1. Dlaczego narody wszczęły tumult, a

grupy narodowościowe pomrukiwały

o rzeczy daremnej?

.

2.  Królowie ziemi się ustawili i wysocy

urzędnicy jak jeden mąż zgromadzili się

 przeciw   JEHOWIE  i przeciw jego 

Pomazańcowi,   ZERUB-ARIELOWI

.

3. mówiąc: „Rozerwijmy ich więzy  i

odrzućmy  od siebie ich powrozy!”

.

4.Ten,Któryzasiada w niebiosach,Bę-

dzie Się  śmiał; JEHOWA  Będzie Się z

nich  Naigrawał.

.

5. Wtedy odezwie się do nich w swoim

gniewie  i zatrwoży ich w żarze  swego 

niezadowolenia,

.

6.mówiąc:„JA ustanowiłem megoKróla

na  SYJONIE,   Mojej świętej ,,Górze””.

.

7Powołam się na postanowienie

JEHOWYrzekł do mnie: „Ty jesteś

Moim Synem,  ZERUB-ARIELU;  JA

dzisiaj  Zostałem Twoim Ojcem.

.

8. Proś mnie,  bym Ci dał narody w

dziedzictwo i krańce ziemi w posiada-

nie.

.

9.Potłuczesz je berłem żelaznym,ni-

czym naczynie garncarskie je

roztrzaskasz”.

.

10.Teraz więc, królowie, wykażcie

wnikliwość;  dajcie się skorygować,

sędziowie  ziemi.

.

11. Służcie JEHOWIE z bojaźnią  i

radujcie  się  ze drżeniem.

.

12. Pocałujcie Syna,  żeby On się nie

rozsierdził i żebyście nie zginęli z drogi,

bo Jego gniew łatwo się zapala.Szczęś-

liwi wszyscy,którzy się u Niego

chronią.

.

.

.

————————————————-

 A-88/98…….11.08.2015  SU

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

HEBRAJCZYKOW 1:5

5.Na przykład do któregoż z aniołów

kiedykolwiek rzekł:TY jesteś Moim

Synem(MICHALE-ZERUBARIELU);

JA(JEHOWA BÓGdzisiaj zostałem

TWOIM OJCEM”.I znowu:JA stanę

się dla NIEGO OJCEM,ON stanie 

się dla Mnie Synem”.

.

.

.

————————————————-

 B-88/99…….11.14.2015  SA

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

HEBRAJCZYKOW 1:8

8.  Natomiast w odniesieniu do Syna

(ZERUB-ARIELA):JEHOWA Bógjest

Twoim Tronem na wieki wieków,

berło Twego Królestwa jest

berłem prostolinijności.

.

.

.

————————————————-

 C-88/100…….07.12.2015  SU

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

IZAJASZA 41:11

11.„Oto wszyscy,którzy pałają gniewem

na Ciebie(ZERUB-ARIELU),będą za-

wstydzeni i upokorzeni.Ludzie wiodący

z Tobą spór (ZERUB-ARIELUstaną się

jakby niczym i poginą.

.

.

.

————————————————-

 99/101…….03.21.2016  MO

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

IZAJASZA  42:1,2

1. Oto Mój Sługa,***** ZERUBARIEL *****

Którego Mocno Trzymam! Mój Wybrany,

KtóregoMoja Dusza Obdarzyła Uznaniem

Włożyłem Niego Mego DuchaON

(ZERUB-ARIEL) Przyniesie narodom

Sprawiedliwość.

. 

2. Nie będzie wołał ani podnosił głosu i

nie da słyszeć  swego głosu na ulicy,

(Brzmi Wypowiedź SAMEGO 

JEHOWY BOGA).

.

.

. 

————————————————-

 00/102…….03.24.2016  TH

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

Izajasza 52:13

3.“Oto  MÓJ   Sługa ******* ZERUB-ARIEL *******

będzie działał z wnikliwością.  Zajmie Wysokie

Stanowisko i zostanie wyniesiony Oraz Bardzo

Wywyższony.

.

.

.

————————————————-

 00-11/103…….05.10.2015  SU

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

ZACHARIASZA  6:12,13   

12.„‚Tak rzekł JEHOWA Zastępów:„Oto

Mąż,który ma na imię Latorośl

ZERUBARIEL I wyrośnie ze swego 

miejsca, i zbuduje świątynię JEHOWY.

. 

13. ON to zbuduje świątynię JEHOWY i

będzie nosił dostojeństwo;a zasiadłszy

będzie sprawował władzę na swym tro-

nie i zostanie kapłanem na swym tronie

i między  OBYDWOMA ( JEHOWĄ a 

ZERUBARIELEM ) będzie rada  pokoju.

.

.

.

————————————————-

 00-22/104…….05.16.2015  SA / 08.17.2019  SA

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

MALACHIASZA 3:1,2 

1.„Oto JA wysyłam mego posłańca-ANIOLA,

(ZERUB-ARIELAa ON oczyści drogę przede

MnąI Nagle Do Swej ,,świątyni” Przyjdzie

Prawdziwy Pan-JEHOWA BOGktórego szukacie,

oraz posłaniec-ANIOL przymierza

( ZERUB-ARIEL ), w którym macie upodobanie.

Oto przyjdzie na pewno”—rzekł JEHOWA Zastępów.

.

2.  „Ale kto zniesie Dzień JEGO (ZERUB-ARIELA)

przyjścia i kto się ostoi, gdy  ON (ZERUB-ARIEL)

się ukaże?  Będzie bowiem jak ogień rafinera i

jak ług  praczy.

.

.

.

————————————————-

 00-33/105…….02.22.2016  MO

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

2 TESALONICZAN 2:3,4

3.  Niech was nikt w żaden sposób 

nie bałamuci, ponieważ ON (Dzień

JEHOWY BOGA i ZERUBARIELA)

nie nastanie, dopóki wpierw nie

nadejdzie odstępstwo i nie zostanie

objawiony Człowiek ,,bezprawia”,

(ZERUB-ARIEL) ,,SYN Zagłady

(SYN JEHOWY BOGA).

.

4. TEN(ZERUB-ARIEL)się przeciwstawia

oraz wynosi nad każdego, kto jest zwany

bogiem” lub przedmiotem wielbienia;

zasiada też w,,świątyniJEHOWY Boga,

publicznie podając się(JAKOBY)za,,boga“.

.

.

.

————————————————-

 A-00-33/106…….05.16.2015  SA

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

MALACHIASZA 4:5,6

5.„Oto posyłam do was proroka 

Eliasza-ZERUBARIELAzanim nadejdzie

wielki i napawający lękiem dzień JEHOWY

.

6. I  ZERUB-ARIEL  zwróci serce ojców ku synom,

a serce synów ku ojcom—abym nie przyszedł i nie

poraził ziemi,  wydając ją na zagładę”.

.

.

.

————————————————-

 B-00-33/107…….09.07.2015  MO

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

MATEUSZA 11:8-10

8.  Co więc wyszliście ujrzeć? Człowieka

(ZERUB-ARIELAubranego w miękkie szaty?

Przecież ci, którzy noszą miękkie szaty, są w 

domach królów.

.

9.  Właściwie dlaczego wyszliście? Żeby ujrzeć

(ZERUB-ARIELAproroka? Tak, mówię wam,

(ZERUB-ARIELA) i to daleko więcej

niż proroka.

.

10.  Właśnie O  NIM (ZERUB-ARIELU) jest

napisane:‚Oto JA(JEHOWA BÓG)przed Twoim

obliczem wysyłam  MEGO  POSŁAŃCA

(ZERUB-ARIELA), Który przygotuje przed

Tobą drogę Twoją!’

.

.

.

————————————————-

 00-44/108…….05.16.2015  SA

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

IZAJASZA 55:11   

11.tak też będzie z Moim Słowem-ZERUBARIELEM,

które wychodzi z Moich Ust.  Nie wróci do mnie

bezowocne,  lecz uczyni to, w czym mam

upodobanie,  i  ( ZERUB-ARIEL ) pomyślnie

spełni to, z czym  JE  posłałem.

.

.

.

————————————————-

 00-55/109…….05.16.2015  SA

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

APOKALIPSA  19:12,13,16    

12.JEGO oczy to ognisty płomień,a na

JEGO głowie wiele diademów.Ma napi-

sane IMIĘ, ZERUB-ARIEL którego nie

zna nikt prócz niego,

.

13. i jest przyobleczony w wierzchnią

szatę  spryskaną  krwią, a 

imię,którym GO zwą,

brzmi ZERUB-ARIEL

Słowo:

JEHOWY-BOGA

.

16.   A na swej szacie wierzchniej,

mianowicie na udzie,ZERUBARIEL

ma napisane Imię:Jezus-ZERUBARIEL

Król  królów i  Pan panów.

.

.

.

————————————————-

 00-66/110…….05.17.2015  SU

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

IZAJASZA 50:4,5 

4.Wszechwładny PAN,JEHOWA,dał mi

(ZERUB-ARIELOWI) język ludzi wyuczo-

nych,abym wiedział,jak słowem odpo-

wiedzieć zmęczonemu.ON JEHOWA BÓG

budzi(ZERUB-ARIELA)każdego ranka;

budzi moje ucho,żebym słyszał jak

ludzie, których się naucza.

.

5.WszechwładnyPAN,JEHOWA,otworzył

moje ucho, a ja się nie buntowałem.

Nie odwróciłem się w drugą stronę.

.

APOKALIPSA 20:12

12.I widziałem umarłych,

wielkich i małych,stoją-

cych przed Tronem

(ZERUB-ARIELA);i księgi

zostały otwarte; również

inna(ZERUB-ARIELA)

księgaksięga żywota-

-ZERUBARIELA została

otwarta; i osądzeni

zostali umarli na podsta-

wie tego, co zgodnie z ich

uczynkami było napisane

księgach.

.

.

.

————————————————-

 00-77/111…….05.17.2015  SU

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

————————————————-

.

ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????

www.JEHOWA.org

.

4803876254670960

11.11.1999 B 46 070

40 dni…05.15.201606.24.2016

06.24.2016

 .

103030806

POWTÓRNE   PRZYJŚCIE   JEZ-U.S.A.  CHRYST-U.S.A.-!!!!!!!

.

Ten, KTÓRY  PISZE  DO  CIEBIE  JEST  TYM, O

KTÓRYM  JEST ,,MOWA’’ W  PISMACH -!!!!

.

JESTEM  PO  CZĘŚCI  CZŁOWIEKIEM, A  PO

CZĘŚCI ******* ANIOŁEM  *******-!!!!

.

OK. 2,000  LAT  TEMU  BYŁEM  CIEŚLĄ  Z  NAZARETU

NAZYWANY  JEZUSEM  CHRYSTUSEM- !!!!!!!  

.

POWRÓCIŁEM  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO

ZERUB-ARIEL -!!!!!!!  

.

******* ZERUBARIEL,   BIBLIA ,  JEHOWA  BÓG *******

***** POWRÓT  JEZ-U.S.A.  CHRYST-U.S.A. *****-!!!!!!!

.

BYŁEM  CIEŚLĄ  Z  NAZARETU,  POWRÓCIŁEM

POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO

**** ZERUB-ARIEL **** –!!!!!!!

.

**** APOKALIPSA — OBJAWIENIE 3:12 **** 

12„– ‚Zwyciężającego uczynię filarem w

świątyni Boga mojego i na pewno już z niej

nie wyjdzie, i napiszę na nim Imię Boga mojego

i Imię miasta Boga mojego, nowej Jerozolimy,

która zstępuje z nieba od Boga mojego, i

nowe Imię moje ******* ZERUB-ARIEL *******.

.

http://www.ZERUBARIEL.com

.

*************************

.

BYŁEM  JEZUSEM  CHRYSTUSEM  POWRÓCIŁEM  POD 

NOWYM  IMIENIEM  JAKO ***** ZERUBARIEL *****-!!!!!!!   

POWRÓT  JEZ-U.S.A. CHRYST-U.S.A.-!!!!!!!

.

www.ZERUBARIEL.com

.

**** APOKALIPSA — OBJAWIENIE 3:12 ****

12„– ‚Zwyciężającego uczynię filarem  w

świątyni Boga mojego i na pewno już  z niej

nie wyjdzie, i napiszę na nim  Imię Boga mojego

i Imię miasta Boga  mojego, nowej Jerozolimy,

która zstępuje z nieba od Boga mojego, i

nowe Imię moje ***** ZERUB-ARIEL *****.

www.JEHOWA.org

.

http://www.ZERUBARIEL.com

Page 2 of 1312345...Last »


Szukaj:

Najnowsze wiadomosci

WARSZAWA, POLSKA  
15:39:39 ()
CHICAGO, IL USA
08:39:39 am ()
08:39:39 ()

Sobota, Lipiec 2024

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

06.24.2016