POWRÓT ……. PANA — !!!!!!!

By Zerubariel

April 28, 2014 - 11:09 pm

POWRÓT ….. PANA -!!!!!!!

www.JEHOWA.org

.

4803876254670960

11.11.1999 B 46 070

40 dni…05.15.201606.24.2016

06.24.2016

 .

103030806

.

APOKALIPSA 20:12

12.I widziałem umarłych,

wielkich i małych,stoją-

cych przed Tronem

(ZERUB-ARIELA);i księgi

zostały otwarte; również

inna(ZERUB-ARIELA)

księgaksięga żywota-

-ZERUBARIELA została

otwarta; i osądzeni

zostali umarli na podsta-

wie tego, co zgodnie z ich

uczynkami było napisane

księgach.

. 

————————————————-

 11/01…….09.29.2015 TU

POWRÓT ….. PANA -!!!!!!!

————————————————-

. 

LUKASZA 17:20,21 

20.A (Jezus-ZERUBARIEL)pytany przez

faryzeuszy, kiedy przyjdzie królestwo

Boże, odpowiedział im i rzekł:

Królestwo Boże nie przychodzi w 

sposób rzucający się w oczy,

.

21.ani ludzie nie powiedzą:‚Spójrzcie tu!’

lub: ‚Tam!’Oto bowiem królestwo Boże

jest pośród was”.

.

. 

. 

————————————————-

 A-11/02…….09.29.2015 TU

POWRÓT ….. PANA -!!!!!!!

————————————————-

.

LUKASZA 18:8

8.  Mówię wam: Spowoduje, iż prędko zostanie

im oddana sprawiedliwość. Kiedy jednak

przybędzie (ZERUB-ARIEL)Syn Człowieczy,

czy rzeczywiście znajdzie wiarę na ziemi?”

.

. 

. 

————————————————-

 B-11/03…….10.18.2015 SU

POWRÓT ….. PANA -!!!!!!!

————————————————-

.

TYTUSA 2:13

13.oczekując szczęśliwej nadziei i chwalebnego

ujawnienia się wielkiego ( JEHOWY ) Boga

oraz naszego Wybawcy,

Chrystusa JezusaZERUBARIELA…….

.

. 

. 

————————————————-

 C-11/04…….10.18.2015 SU

POWRÓT ….. PANA -!!!!!!!

————————————————-

.

HEBRAJCZYKOW 9:28 

28.tak też Chrystus został ofiarowany raz na

zawsze, żeby ponieść grzechy wielu; a drugi raz

(ZERUB-ARIELukaże się (UJAWNI Sięnie w

związku grzechem, i to tym, którzy GO

pilnie wypatrują ku swemu wybawieniu.

.

. 

. 

————————————————-

 D-11/05…….02.25.2016 TH

POWRÓT ….. PANA -!!!!!!!

————————————————-

.

1 JANA 3:2

2.Umiłowani,teraz jesteśmy dziećmi Bożymi,

ale jeszcze nie zostało ujawnione,,,czym

będziemy”. Wiemy, że gdy ON

(ZERUB-ARIEL) Się Ujawnibędziemy

do Niego(ZERUB-ARIELApodobni, 

Ponieważ Ujrzymy GO (ZERUB-ARIELA)

właśnie takim, Jakim Jest (CZŁOWIEKIEM).

.

. 

. 

————————————————-

 E-11/06…….02.13.2016 SA

POWRÓT ….. PANA -!!!!!!!

————————————————-

.

DZIEJE APOSTOLSKIE 1:11

11.i rzekli:”Mężowie galilejscy,dlaczego

stoicie wpatrzeni w niebo?  TEN

Jezus-ZERUBARIEL,który został od was

wzięty do nieba, przyjdzie w taki sam

sposób, w jaki GO widzieliście idącego

do nieba”.

.

. 

. 

————————————————-

 F-11/07…….06.27.2015 SA

POWRÓT ….. PANA -!!!!!!!

————————————————-

.

APOKALIPSA 3:20

20“Oto ( JA  ZERUB-ARIEL ) stoję u 

DRZWI i PUKAM. Jeżeli ktoś usłyszy Mój

Głos i otworzy DRZWI, to wejdę do jego

domu i spożyję z nim wieczerzę, a on

ze mną.”

. 

.

.

————————————————-

 22/08…….06.27.2015 SA

POWRÓT ….. PANA -!!!!!!!

————————————————-

.

MATEUSZA 24:33

33. “Podobnie też wy, gdy to wszystko

ujrzycie, wiedzcie, że jest ON (ZERUB-ARIEL)

BLISKO, u DRZWI.”

.

.

.

————————————————-

 33/09…….06.27.2015  SA

POWRÓT ….. PANA -!!!!!!!

————————————————-

.

JAKUBA 5:9

9. Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na drugie-

go, byście nie popadli pod sąd. Oto sędzia

( ZERUB-ARIEL ) Stoi Przed DRZWIAMI.

.

.

.

————————————————-

 44/10…….06.27.2015  SA

POWRÓT ….. PANA -!!!!!!!

————————————————-

.

LUKASZA 12:35,36,38

35.  „Niech wasze lędźwie będą przepasane,

wasze lampy niech płoną,

.

36.  wy sami zaś bądźcie podobni do ludzi,

którzy oczekują swego Pana (ZERUB-ARIELA)

powracającego ( ZE  SWEGO )  wesela,  żeby

gdy przybędzie (11.11.1999ZAPUKAodrazu

Mu  Otworzyć.

.

.

38. A gdyby przybył == o drugiej straży ==

(22:00-2:00),czy nawet o trzeciej,(2:00-6:00)

i tak ich zastał,  są  szczęśliwi!

.

.

.

————————————————-

 55/11…….06.27.2015  SA

POWRÓT ….. PANA -!!!!!!!

————————————————-

.

Mateusza 25:6  

6.  W == samym środku nocy ( o godz. 00:11

11.11.1999== rozległ się okrzyk:‚Oto oblubie

niec! (ZERUB-ARIELWyjdźcie MU na spotkanie’…

.

.

.

————————————————-

 66/12…….06.27.2015  SA

POWRÓT ….. PANA -!!!!!!!

————————————————-

.

JESTEM W GŁÓWNYM BIURZE Świadków 

Jehowy NA BROOKLYN-ie W NEW YORK-u-!!!!

JA DOWODZĘ ŚCIŚLE

TAJNĄ AKCJĄ,,CZAS 0“!

.

.

JEŚLI W CIĄGU 12-tu GODZIN NIE WYKONACIE

MEGO ROZKAZU, POKAŻĘ CAŁEMU ŚWIATU, CO

SIĘ DZIEJE W Stanach Zjednoczonych-!!!!

.

.

WYKORZYSTAM DO TEGO,WSZYSTKIE STACJE

TELEWIZYJNE Z PRZEKAZEM SATELITARNYM,

A PO ŚMIERCI PREZYDENTA POSTAWIĘ KAŻDE-

GO Z WAS,PRZED MIĘDZYNARODOWYM TRYBU-

NAŁEM SPRAWIEDLIWOŚCI-!!!!

.

.

Pułkownik ******* ZERUB ******* z Ministerstwa

Spraw Wewnętrznych z Warszawy, 

Polska, MISJA SPECJALNA-!!!!

WYKONAĆ-!!!!””

.

.

.

————————————————-

 77/13…….07.25.2015  SA

POWRÓT ….. PANA -!!!!!!!

————————————————-

.

PSALM 18:49,50

49.  Dlatego będę Cię sławił wśród narodów,

JEHOWO, i będę śpiewał  Twojemu Imieniu.

.

50.  Dla Swego Króla-ZERUB-ARIELA dokonuje

ON  wielkich aktów wybawienia i okazuje lojalną

życzliwość Swemu Pomazańcowi,  

DawidowiZERUB-ARIELOWI i Jego potomstwu

po czas niezmierzony.

.

.

.

————————————————-

 A-777/14…….10.10.2015  SA

POWRÓT ….. PANA -!!!!!!!

————————————————-

.

EZECHIELA 37:24 

24. A mój sługa DawidZERUBARIEL będzie

królem nad nimi  i wszyscy oni będą mieć

jednego Pasterza (ZERUB-ARIELA), i będą

chodzić według moich sądowniczych

rozstrzygnięć, i będą przestrzegać

moich ustaw,  i wprowadzą je w czyn.

.

.

.

————————————————-

 B-777/15…….02.19.2016  FR

POWRÓT ….. PANA -!!!!!!!

————————————————-

.

EZECHIELA 34:23,24

23.  (JA JEHOWA Bóg) Wzbudzę nad

nimi jednego PasterzaZERUBARIELA, a 

ON-ZERUBARIEL paść je będzie—Mego Sługę

Dawida. ON-ZERUBARIEL będzie je pasł i 

ON-ZERUBARIEL zostanie ich Pasterzem.

.

24.JA, JEHOWA Bóg, będę Ich Bogiem,a Mój

Sługa DawidZERUBARIELNaczelnikiem

pośród  nich.  JA, JEHOWA Bóg , Rzekłem, i

JA, JEHOWA Bóg Tak To Uczynię.

.

.

.

————————————————-

 88/16…….08.01.2015  SA

POWRÓT ….. PANA -!!!!!!!

————————————————-

.

HEBRAJCZYKOW 7:14-17

14.  Albowiem jest rzeczą zupełnie oczywistą, że

nasz Pan ( ZERUB-ARIEL ) pochodzi od Judy,

z plemienia,o którym Mojżesz nic nie powiedział

w związku z kapłanami.

. 

15.  I jest jeszcze o wiele oczywistsze, że na podo-

bieństwo Melchizedeka powstaje inny kapłan

( ZERUB-ARIEL ),

. 

16. który stał się nim nie według prawa przykaza-

nia zależnego od ciała, lecz według mocy życia

niezniszczalnego,

 .

17. gdyż powiedziano na świadectwo:„Tyś kapła-

nem ( ZERUB-ARIELUna wieki na sposób

Melchizedeka”.

.

.

.

————————————————-

 99/17…….08.09.2015  SU  04.06.2016  WE

POWRÓT ….. PANA -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 8:22,27,30,31  

22.  „JEHOWA BOG Mnie-ZERUBARIELA utworzył

jako (PIERWOCINY) Początek SWOJEJ Drogi, 

najwcześniejsze ze SWYCH dawnych Dzieł.

.

27.  Kiedy JEHOWA BOG przygotowywał niebiosa,

Ja-ZERUBARIEL tam Byłam; gdy JEHOWA BOG

ustanawiał okrąg na obliczu wodnej głębiny,…

.

30. …wtedy Ja-ZERUBARIEL Byłam obok NIEGO

mistrzowskim wykonawcą i ( ZERUB-ARIEL )

Byłam kimś, kogo JEHOWA BOG dzień w dzień

szczególnie miłowałJa-ZERUBARIEL  zaś wciąż

się przed NIM  weseliłam,

.

31. weseląc się żyzną krainą JEGO  ziemi, a 

rzeczy, które ( ZERUB-ARIEL )

miłowałam, były u synów ludzkich.

.

.

.

————————————————-

 00/18…….02.17.2016  WE

POWRÓT ….. PANA -!!!!!!!

————————————————-

.

JANA 1:14

14.  A Słowo-ZERUBARIEL stał się ciałem i 

przebywa wśród nas, i widzieliśmy chwałę

JEGO, chwałę, jaka się od OJCA

(JEHOWY BOGA) należy jednorodzonemu

Synowi; i (Jezus-ZERUBARIEL) był i jest

pełen życzliwości niezasłużonej i prawdy.

.

.

.

————————————————-

 000/19…….02.17.2016  WE

POWRÓT ….. PANA -!!!!!!!

————————————————-

.

APOKALIPSA 20:12

12.I widziałem umarłych,

wielkich i małych,stoją-

cych przed Tronem

(ZERUB-ARIELA);i księgi

zostały otwarte; również

inna(ZERUB-ARIELA)

księgaksięga żywota-

-ZERUBARIELA została

otwarta; i osądzeni

zostali umarli na podsta-

wie tego, co zgodnie z ich

uczynkami było napisane

księgach.

.

www.JEHOWA.org

Page 3 of 1312345...Last »


Szukaj:

Najnowsze wiadomosci

WARSZAWA, POLSKA  
23:08:46 ()
CHICAGO, IL USA
04:08:46 pm ()
16:08:46 ()

Czwartek, Czerwiec 2024

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

06.24.2016